Ορισμός Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

Με την υπ. αριθ. 41448/Ζ1/12-3-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 146/15-3-2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίστηκαν Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου οι κάτωθι:

Τσιμουρής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Σπυριδάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ρούσσου Άννα, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Main Menu