Ανάρτηση Πινάκων Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2018-2021 στις Θεματικές Ενότητες ΠΕΔ53, ΠΕΔ54 και ΠΕΔ55

 

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/ έχει αναρτηθεί η απόφαση της υπ. αριθμ. 399/22-10-2018 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ σχετικά με τη  σειρά κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) των Θεματικών Ενοτήτων ΠΕΔ53, ΠΕΔ54 και ΠΕΔ55, για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2021, με ΑΔΑ:6ΦΠΦ46ΨΖΣΘ-9Β3.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ δύνανται να καταθέσουν ένσταση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το χρονικό διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 23/11/2018 έως 27/11/2018.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Θεμάτων μελών ΣΕΠ αποστέλλοντας e-mail στο sep@eap.gr»  

Main Menu