Ανάρτηση Πινάκων Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2018-2021 στις Θεματικές Ενότητες ΑΓΓ21, ΑΓΓ22, ΑΓΓ31, ΑΓΓ32, ΑΓΓ33, ΑΓΓ34, ΑΓΓ35, ΑΓΓ36, ΑΓΓ41, ΓΕΡ12, ΓΕΡ13, ΓΕΡ20 και ΓΕΡ21

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/ έχει αναρτηθεί η απόφαση της υπ. αριθμ. 435/29-07-2019 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ, σχετικά με τη  σειρά κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) των Θεματικών Ενοτήτων ΑΓΓ21, ΑΓΓ22, ΑΓΓ31, ΑΓΓ32, ΑΓΓ33, ΑΓΓ34, ΑΓΓ35, ΑΓΓ36, ΑΓΓ41, ΓΕΡ12, ΓΕΡ13, ΓΕΡ20 και ΓΕΡ21, για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2021, με ΑΔΑ:Ω8ΧΥ46ΨΖΣΘ-5ΧΡ.

 

Με το προαναφερθέν έγγραφο ορίζεται χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη μέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για την υποβολή των ενστάσεων.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Θεμάτων μελών ΣΕΠ αποστέλλοντας email στο aggsep@eap.gr και gersep@eap.gr

Main Menu