Ενημέρωση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου»

 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου» θα ξεκινήσει την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00.

Δεδομένου ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι προσφερόμενες θέσεις είναι 400 (200 χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 και 200 εαρινό εξάμηνο 2020-2021), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και την συμπλήρωση των 500 αιτήσεων (400 προσφερόμενες θέσεις  + 100 για επιλαχόντες/ούσες).

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία και να υποβάλλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά: 

i. Ευκρινές φωτοαντίγραφο  πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμου ή / και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ, όπως απαιτείται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα υποβάλετε ευκρινές φωτοαντίγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση, ενώ θα πρέπει να υποβάλλεται και η αναγνώριση του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Επίσης σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο ΚΑΤΕΕ 2ετούς φοίτησης απαιτείται ισοτιμία από το Τ.Ε.Ι.

ii. Πιστοποιητικά (ευκρινή φωτοαντίγραφα) που να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών. Συγκεκριμένα, για την πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στο Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου», απαιτείται η υποβολή αντιγράφου του ξενόγλωσσου τίτλου που κατέχετε (π.χ. First Certificate κ.ά.) τουλάχιστον επιπέδου Β2, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και επικυρωμένη από δικηγόρο.

*Οι προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος είναι διαθέσιμες εδώ.

iii. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αστυνομική ή άλλου είδους (π.χ. στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) ταυτότητα, υποβάλλετε ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εντύπου πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας. 

iv. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Αιτήσεις στις οποίες δεν θα έχουν υποβληθεί τα έγγραφα προϋποθέσεων εισαγωγής στο πρόγραμμα θα απορρίπτονται.

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η διαδικασία καταβολής της οικονομικής σας συμμετοχής, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με χρήση του κωδικού πληρωμής, ο οποίος θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, αφού προχωρήσετε σε επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής σας (τον κωδικό πληρωμής θα τον βρείτε στο πάνω μέρος της σελίδας επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής σας αίτησης. Η σελίδα επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής σας αίτησης, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής σας. Οι  προτεινόμενοι τρόποι καταβολής της οικονομικής συμμετοχής θα κοινοποιηθούν στις 12:00 μαζί με την έναρξη της διαδικασίας.

 

Main Menu