Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2020-2023 των Θεματικών Ενοτήτων που εγκρίθηκαν στην υπ’ αριθμ. 484/20-07-2020 Συνεδρίαση της ΔΕ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/ έχει αναρτηθεί η απόφαση της υπ. αριθμ. 484/20-07-2020 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ σχετικά με την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023, με ΑΔΑ: 6ΦΝΣ46ΨΖΣΘ-ΧΛ8.

Για να ενημερωθείτε για τη σειρά κατάταξής σας πατήστε εδώ:

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ δύνανται να καταθέσουν ένσταση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το χρονικό διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 23/07/2020 έως και 27/07/2020.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Θεμάτων μελών ΣΕΠ αποστέλλοντας email στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Θεμάτων Μελών ΣΕΠ του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών:
 

 

Main Menu