Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2020-2023 των Θεματικών Ενοτήτων που εγκρίθηκαν στην υπ’ αριθμ. 488/11-09-2020 Συνεδρίαση της ΔΕ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/ έχει αναρτηθεί η απόφαση της υπ. αριθμ. 488/11-09-2020 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ σχετικά με την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023, με ΑΔΑ: ΩΕ5146ΨΖΣΘ-3ΞΒ.

Για να ενημερωθείτε για τη σειρά κατάταξής σας πατήστε εδώ.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ δύνανται να καταθέσουν ένσταση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το χρονικό διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 12/09/2020 έως και 16/09/2020.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Θεμάτων μελών ΣΕΠ αποστέλλοντας email στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Θεμάτων Μελών ΣΕΠ του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών:

https://www.eap.gr/el/epikoinwnia/tmimata-eap/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D»

 

Main Menu