Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο κριτών για ερευνητικά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συγκροτεί Μητρώο Κριτών, στο πλαίσιο των διαδικασιών και διεργασιών για την περαιτέρω ερευνητική και ακαδημαϊκή ανάπτυξή του. Έργο των κριτών θα είναι η συμβολή στην αξιολόγηση προτάσεων για ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα, χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΑΠ.

Στο Μητρώο μπορούν να εγγραφούν:

  • Μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και άλλων χωρών.
  • Ερευνητές όλων των βαθμίδων από αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και άλλων χωρών.
  • Διδάκτορες με τουλάχιστον 5ετή μεταδιδακτορική επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία.

Η εγγραφή είναι δυνατή από τις 29 Μαρτίου 2016 και το Μητρώο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Ωστόσο, η αξιοποίηση των εγγεγραμμένων μελών θα ξεκινήσει άμεσα και ανάλογα με τις ανάγκες κρίσης των προγραμμάτων που διαχειρίζεται το ΕΑΠ. Για τις υπηρεσίες τους προς το ΕΑΠ, τα μέλη του Μητρώου θα αμείβονται ανάλογα με το προσφερόμενο έργο και σύμφωνα με τα ισχύοντα σε διαδικασίες κρίσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: vice-president_acad{at}eap.gr.

Για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας στο Μητρώο, μπορείτε να πατήσετε εδώ.

Main Menu