Η Υποστήριξη της έρευνας στο ΕΑΠ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Ήδη από τις αρχές του 2016 η Διοικούσα Επιτοπή του ΕΑΠ και η ΕΔΕΛ, θεωρώντας ότι η έρευνα στο ΕΑΠ πρέπει να ενισχύεται, ενέκριναν την οικονομική υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος μέσω:

  • της προκήρυξης επτά εσωτερικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας (ΠΕΝΕΡ), διετούς διάρκειας, με προϋπολογισμό 30.000€ το καθένα. Η κατανομή των προγραμμάτων είναι η ακόλουθη: 2 στη σχολή ΣΘΕΤ, 2 στη σχολή ΣΑΣ, 2 στη σχολή ΣΚΕ και 1 στη σχολή ΣΕΤ.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης αυτής υποβλήθηκαν συνολικά 21 ερευνητικές  προτάσεις από μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ και συγκεκριμένα: 3 προτάσεις από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 1 πρόταση από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, 6 από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και 11 από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Οι προτάσεις αυτές έχουν σταλεί στους αξιολογητές, όπως προβλέπεται στον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος και η πρώτη φάση της αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου 2016.

  • Πέραν αυτών, και για την περαιτέρω υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, η Διοικούσα Επιτροπή ενέκρινε, τον Μάιο, την επιπλέον οικονομική υποστήριξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Το συνολικό ποσό υποστήριξης της έρευνας θα αποφασίζεται κατ’ έτος από τη Διοικούσα Επιτροπή και την ΕΔΕΛ. Το ποσό αυτό θα κατανέμεται στις Κοσμητείες, οι οποίες αναλαμβάνουν τη διάθεσή του ανάλογα με τις ανάγκες τους, κρίνοντας οι ίδιες τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα των επιλογών. H ΔΕ εγκρίνει τις αποφάσεις των Κοσμητειών. Για το 2016 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 50.000€.

Για την κατανομή της οικονομικής αυτής ενίσχυσης χρησιμοποιείται εγκεκριμένος από τη ΔΕ αλγόριθμος για την ορθολογική κατανομή των πόρων στο Πανεπιστήμιό μας. Ο αλγόριθμος αυτός λαμβάνει υπόψη την εργαστηριακότητα κάθε Σχολής, τον αριθμό των μελών ΔΕΠ, τον αριθμό των μελών ΣΕΠ, τον αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων καθώς και τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών κάθε Σχολής, οι οποίοι ευρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας.

Για την πρόσφατη αυτή απόφαση της ΔΕ θα λάβετε σχετική αναλυτική ενημέρωση.

Με εκτίμηση,

Μάχη Χατζηγιάννη

Αντιπρόεδρος

Τομέα  Έρευνας και Κοινωνικής Πολιτικής

Main Menu