Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων & Νέος Οδηγός Προγράμματος Erasmus+ 2017

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2017 καθώς και ο νέος Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-0 .

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων τόσο για τις κεντρικές (π.χ. Capacity Building in the field of Higher Education, Erasmus Mundus Joint Master Degrees, Jean Monnet Activities, Knowledge alliances) όσο και για τις αποκεντρωμένες δράσεις (Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων-ΚΑ103-ΚΑ107), καθώς και όλες οι πληροφορίες αναφορικά με τις ως άνω δράσεις και τους σκοπούς τους, είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα κεφάλαια του Οδηγού.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

  1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ΚΑ103 (Κλασσική Κινητικότητα) & ΚΑ107 (Διεθνής Κινητικότητα) είναι η 2α Φεβρουαρίου 2017
  2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για σχέδια στρατηγικών συμπράξεων ΚΑ203 είναι η 29η Μαρτίου 2017

Main Menu