Εκδόσεις - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής (ΠΣΕ)

ΠΣΕ 50 (ΠΣΠ 50) - Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Τόμος Α΄: Το Φυσικό Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β1: Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα (Μέρος Α και Μέρος Β) 1999.

Τόμος Β2: Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα (Μέρος Γ και Μέρος Δ) 1999.

 

ΠΣΕ 51 (ΠΣΠ 51) - Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησής τους

Τόμος Α΄: Σχεδιασμός Πόλεων και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β1: Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Αξιολόγηση. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέθοδοι εκτίμησής τους, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β2: Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΠΣΕ 60 - Σχεδιασμός Έργων Υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος

Τόμος Α΄: Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Ενεργειακά Έργα, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Ειδικά Έργα, Ασφάλεια, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Β΄: Πολιτικές Μετασκευής της Συγκοινωνιακής Υποδομής με Στόχο την Αρμονική Ένταξη στο Περιβάλλον Διαχείριση και Προστασία της Παράκτιας Ζώνης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΠΣΕ 61 - Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τόμος Α΄: Επεξεργασία και Διάθεση Αποβλήτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Πολιτικές Μετασκευής της Συγκοινωνιακής Υποδομής με Στόχο την Αρμονική Ένταξη στο Περιβάλλον Διαχείριση και Προστασία της Παράκτιας Ζώνης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Α΄: Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Ενεργειακά Έργα, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Ειδικά Έργα, Ασφάλεια, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

Main Menu