Εκδόσεις - Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Εκτύπωση

ΜΒΑ 50 - Οικονομικά για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers)

Τόμος Α΄: Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον (International Economic Environment), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Β΄: Οικονομική των Επιχειρήσεων (Managerial Economics), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (European Business), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

 

ΜΒΑ 51 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική (Financial Management and Accounting)

Τόμος Α΄ : Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων (Corporate Finance), ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Investment Analysis & Portfolio Management), EAΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Δ΄: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Financial Statement Analysis), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

 

ΜΒΑ 60 -Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers)

Τόμος Α΄ : Προχωρημένη Ποσοτική Ανάλυση (Advanced Quantitative Analysis), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Β΄: Οικονομικά και Επιχειρηματικά Υποδείγματα (Economic and Business Modeling), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Λήψη Αποφάσεων (Decision Making), EAΠ, Πάτρα 2005.

 

ΜΒΑ 61 - Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Management of people and Organizations)

Τόμος Α΄ : Διοικητική Επιχειρήσεων (Management), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Β΄: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resourse Management), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management), EAΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Δ΄: Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Strategic Management), ΕΑΠ, Πάτρα 2005.