Εκδόσεις - Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)

ΕΚΕ 50 - Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Τόμος Α΄:Θεωρητικό Πλαίσιο και Προϋποθέσεις Μάθησης, ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Β΄: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: Η αξιοποίηση της Ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Δ΄: Παραδείγματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

 

ΕΚΕ 51 - Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Τόμος Α΄: Στοιχεία Κοινωνικο-οικονομικής Λειτουργίας και Θεσμικού Πλαισίου, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος Β΄: Σχεδιασμός Προγραμμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος Γ΄: Διοίκηση Μονάδων, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος Δ΄: Αξιολόγηση Προγραμμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα

 

ΕΚΕ 52- Σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων

Τόμος: Οδηγός Μελέτης για τη Θ.Ε. ΕΚΕ52, ΕΑΠ, Πάτρα 2011.

ΕΚΠ 51 - Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη

Η Παρατήρηση στην Εκπαιδευτική Έρευνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

 

ΕΚΠ 65 - Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Τόμος Α΄: Θεσμοί και Λειτουργίες, ΕΑΠ, Πάτρα 1998.

Τόμος Β΄: Σχέσεις Διδασκόντων – Διδασκομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 1998.

Τόμος Γ΄: Το Εκπαιδευτικό Υλικό και οι Νέες Τεχνολογίες, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, ΕΑΠ, Πάτρα 2005

Main Menu