Εκδόσεις - Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)

ΔΧΤ 50 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων

Τόμος Α΄: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Πληροφοριακά Συστήματα στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΔΧΤ 51 - Τεχνική της Κατασκευής

Τόμος Α΄: Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Αρχές Τεχνολογίας Κατασκευών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Δομικά Υλικά και Εξοπλισμός Κατασκευής Τεχνικών Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΔΧΤ 60 - Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Τόμος Α: Νομοθεσία εκτέλεσης τεχνικών έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004

Τόμος Α/Β Μέρος΄: Νομοθεσία Μελετών και Εκτέλεσης Δημοσίων Τεχνικών Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Ασφάλεια Εκτέλεσης Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Γ΄: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργων και Εργοταξίων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΔΧΤ 61 - Οικονομικά Τεχνικών Έργων

Τόμος Α΄: Οικονομική Τεχνικών Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Σχεδιασμός και Εκτίμηση Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Main Menu