Εκδόσεις - Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΠ)

ΔΙΠ 40 - Μαθηματικά και Μηχανολογική Σχεδίαση για τη Διασφάλιση Ποιότητας

Τόμος Α΄: Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2001.

Τόμος Β΄: Μηχανολογική Σχεδίαση, ΕΑΠ, Πάτρα, 2003.

 

ΔΙΠ 50 - Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο Ποιότητας

Τόμος Α΄: Πιθανότητες και Στατιστική Ι, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.

Τόμος Β΄: Πιθανότητες και Στατιστική ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.

Τόμος Γ΄: Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.

Τόμος Δ΄: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.

Τόμος Ε΄: Δειγματοληψία, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.

 

ΔΙΠ 51 - Προγραμματισμός για την Ποιότητα

Τόμος Α΄: Σχεδιασμός για την Ποιότητα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.

Τόμος Β΄: Ολική Ποιότητα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.

Τόμος Γ΄: Διοίκηση της ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008.

Τόμος Δ΄: Το Κόστος της Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000.

Τόμος Ε΄: Σχέσεις Προμηθευτή - Αγοραστή, ΕΑΠ, Πάτρα, 2001.

 

ΔΙΠ 60 - Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας

Τόμος Α΄: Στατιστικός Έλεγχος Διεργασίας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002.

Τόμος Β΄: Σχεδιασμός και Ανάλυση Πειραμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002.

Τόμος Γ΄: Διαδικασίες και Τεχνικές Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2001.

 

ΔΙΠ 61 - Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα

Τόμος Α΄: Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008.

Τόμος Β΄: Επιθεώρηση Συστημάτων για την Ποιότητα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2001.

Τόμος Γ΄: Οργάνωση εργαστηρίων, ελέγχων και δοκιμών, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008.

Τόμος Δ΄: Αξιοπιστία και Συντήρηση, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002.

Main Menu