Εκδόσεις - Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)

ΔΙΑ 50 - Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση

Τόμος Α΄: Το Χερσαίο Περιβάλλον ως Αποδέκτης Αποβλήτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: Το Θαλάσσιο Περιβάλλον ως Αποδέκτης Αποβλήτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Γ΄: Η Ατμόσφαιρα ως Αποδέκτης Αποβλήτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Δ΄: Διάθεση Αποβλήτων και οι Επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

 

ΔΙΑ 51- Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Τόμος Α΄: Οικιακά και Άλλα Μη Επικίνδυνα Απόβλητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: Επικίνδυνα Απόβλητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Γ΄:Στερεά Γεωργικά Απόβλητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΔΙΑ 60 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Τόμος Α΄: Αστικά Λύματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Βιομηχανικά Υγρά Απόβλητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Γ΄:Υγρά Γεωργικά Απόβλητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΔΙΑ 61 Διαχείριση Αερίων Ρύπων

Τόμος Α΄: Ατμοσφαιρικοί Ρύποι και Τεχνολογία Ελέγχου Εκπομπής τους Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Ατμοσφαιρικοί Ρύποι και Τεχνολογία Ελέγχου Εκπομπής τους ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Main Menu