Εκδόσεις - Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής (ΓΑΛ)

ΓΑΛ 50 - Σχεδιασμός Μαθημάτων και Αναλυτικών Προγραμμάτων για τη Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας

Tόμος Α': Programmes d'enseignement et parametres d'apprentissage des langues etrangeres, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Β΄: Cadre theorique delimitant le champ actuel de la didactique des langues, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Γ΄: Axes determinant la conception/planification du cours de F.L.E., ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Δ΄: Differencier les composantes du cours de F.L.E. pour optimiser l'apprentissage, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

 

ΓΑΛ 51 - Γλωσσικές Δεξιότητες στην Προφορική Επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας

Τόμος Α΄: Relations et differences entre oral et ecrit, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Activites de comprehension et d'expression orales, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Γ΄: Evaluation de la comprehension et de l' expression orales, ΕΑΠ, Πατρα 2000.

 

ΓΑΛ 60 - Γλωσσικές Δεξιότητες στη Γραπτή Επικοινωνία της Γαλλικής Γλώσσας

Τόμος Α΄: La place de l'oral et de l'ecrit dans les methodologies d'enseignement / apprentissage du FLE, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Linguistique textuelle et applications en classe de FLE, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Γ΄: Activites de comprehension et d'expression ecrites, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Δ΄: Evaluation de la comprehension et de l'expression ecrites, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

ΓΑΛ 61 - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας

Τόμος Α΄: Description de la culture et de ses rapports avec le langage dans l'optique de la didactique des langues, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: La communication interculturelle, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Γ΄: La competence de communication interculturelle en classe de langue, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Δ΄: La prise de conscience et la mediation interculturelles en classe de langue, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΓΑΛ 62 - Η Τεχνολογία στη Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας

Τόμος Α΄: Le document audiovisuel/televisuel en classe de langue, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: L'ordinateur au service de l'apprentissage du fle, ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Γ΄: L'apport de l'ordinateur au developpement de la competence de comprehension et de production, ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τόμος Δ΄: Les TIC : outils pour optimiser l'acte didactique , ΕΑΠ, Πάτρα 2005.

Τευχίδιο Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης και Δραστηριοτήτων (Livret de Questions d' autoevaluation et d' Activites), ΕΑΠ, Πάτρα, 2005

 

ΓΑΛ 63 - Η Φωνητική και η Διδακτική της στη Γαλλική Γλώσσα

Τόμος A΄: Phonetique-Phonologie, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος B΄: Didactique de la Phonetique, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΓΑΛ 64 - Η Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Τόμος A΄: Theories du developpement socio-cognitif et psycholinguistique de l'enfant, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος B΄: Principes et applications de l'enseignement des langues etrangeres a l'ecole primaire, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄ :Αpproche critique des ressources internet a utiliser pour l'enseignement/apprentissage du francais langue etrangere (FLE) aux enfants: Cadre theorique de l' evaluation des ressources Internet, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄ :Enseignement du francais langue etrangere (FLE) a l'ecole primaire : pratiques de classe, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

Main Menu