Εκδόσεις - Πληροφορική (ΠΛΗ)

ΠΛΗ 10 - Εισαγωγή στην Πληροφορική

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Τεχνικές Προγραμματισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Δομές Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Γλώσσες Προγραμματισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

ΠΛΗ 11 - Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

Τόμος Α΄: Τεχνολογία Λογισμικού Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Λειτουργικά Συστήματα Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Γ΄: Βάσεις Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

ΠΛΗ 12 - Μαθηματικά για Πληροφορική Ι

Τόμος Α΄: Γραμμική Άλγεβρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2005. (ΦΥΕ 20/1)

Τόμος Β΄: Λογισμός μίας Μεταβλητής, ΕΑΠ, Πάτρα 1999. (ΦΥΕ 10/1)

Τόμος Α΄: Πιθανότητες και Στατιστική Ι, ΕΑΠ, Πάτρα, 2000. (ΔΙΠ 50/1)

 

ΠΛΗ 20 - Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

Τόμος Α΄: Διακριτά Μαθηματικά, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Θεωρία Γράφων, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Γ΄: Μαθηματική Λογική, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Δ΄: Αρχές Συνδυαστικής, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

 

ΠΛΗ 21 - Ψηφιακά Συστήματα

Τόμος Α΄/Α Μέρος: Ψηφιακή Σχεδίαση Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Α΄/Β Μέρος: Ψηφιακή Σχεδίαση ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Μικροεπεξεργαστές, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΠΛΗ 22 - Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ

Τόμος Α΄: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄/ Μέρος Α: Ψηφιακές Επικοινωνίες Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος B'/Μέρος Β: Ψηφιακές Επικοινωνίες ΙΙ. Σήματα-Διαμόρφωση-Θόρυβος, EAΠ, Πάτρα 2008

Τόμος Γ΄: Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΠΛΗ 23 - Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

Τόμος Α΄: Τηλεματική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Εγχειρίδιο Μελέτης - Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Υπολογιστές και Κοινωνία, Information Society, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΠΛΗ 24 - Σχεδιασμός Λογισμικού

Τόμος Α΄: Μεταγλωττιστές, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός), ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Δ: Προγραμματισμός Έργων Πληροφορικής-Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

 

ΠΛΗ 30 - Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ

Τόμος Α΄: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Θεωρία Υπολογισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΠΛΗ 31 - Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές

Τόμος Α΄: Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

Τόμος Β΄: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Γενετικοί Αλγόριθμοι και Εφαρμογές, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΠΛΗ 32 - Γραμμικός προγραμματισμός και μοντελοποίηση

Τόμος Α΄:Μοντελοποίηση και Προσομοίωση ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Θεμέλια Γραμμικού Προγραμματισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Γ΄: Αλγόριθμοι Γραμμικού Προγραμματισμού και Θεωρία Παιγνίων, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΠΛΗ 35 - Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

Τόμος Α΄: Ασφάλεια Υπολογιστών, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Ασφάλεια Δικτύων, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Γ΄: Κρυπτογραφία, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΠΛΗ 36 - Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

Τόμος Α΄: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.

Τόμος Β΄: Νέες Κατευθύνσεις Δικτύων και Υπηρεσιών, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Γ΄: Ζητήματα Σχεδίασης Δικτύων.

 

ΠΛΗ 37 - Πληροφορική και Εκπαίδευση

Τόμος Α΄: Διδακτική της Πληροφορικής, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Γ΄: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

 

ΠΛΗ 40 - Πρακτική Εξάσκηση σε Θέματα Λογισμικού

Τόμος Α΄: Μεταγλωττιστές, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Β΄: Βάσεις Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Λειτουργικά Συστήματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΠΛΗ 42 - Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Τόμος Α΄: Τυπικές Προδιαγραφές, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος Β΄: Εγκυροποίηση Λογισμικού, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

 

ΠΛΗ 44 - Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας

Τόμος Α΄: Σήματα και Συστήματα, ΕΑΠ, Πάτρα

Τόμος Β΄: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων και Σημάτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

Τόμος Γ΄: Ανάλυση Εικόνας και Αναγνώριση Προτύπων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΠΛΗ47 - Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού
Τόμος Α΄: Κατανεμημένα Συστήματα, ΕΑΠ, Πάτρα, 2005
Τόμος Β΄: Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα, 2005
Τόμος Γ΄: Βάσεις Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα, 2005

Main Menu