Εκδόσεις - Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΔΕΟ)

Εκτύπωση

ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

Τόμος Α1:Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008

Τόμος Β΄: Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Εργασιακές Σχέσεις-Εργατικό Δίκαιο, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Ε΄: Διοικητική Ανάλυση. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

 

ΔΕΟ 11 - Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Τόμος Α΄: Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Διοίκηση Παραγωγής, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

Τόμος Γ΄: Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΔΕΟ 13 - Ποσοτικές Μέθοδοι

Τόμος Α΄: Επιχειρησιακά Μαθηματικά, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος: Στατιστική για τη διοίκηση επιχειρήσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008 (ΔΕΟ 14/Δ).

Τόμος Γ΄: Επιχειρησιακή Έρευνα, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος: Εφαρμογές Η/Υ σε επιχειρησιακά και οικονομικά προβλήματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008 (ΔΕΟ14/Γ).

Τόμος: Γραμμικός προγραμματισμός, Πάτρα, ΕΑΠ 2008 (ΔΕΟ 26/Β)

 

ΔΕΟ 23 - Marketing I

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Συμπεριφορά Καταναλωτή, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Μάρκετινγκ Βιομηχανικών Αγορών και Διοίκηση Πωλήσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Διεθνές Μάρκετινγκ-Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, ΕΑΠ, Πάτρα 2011.

 

ΔΕΟ 24 - Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια Πολιτική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Εξέλιξη και οι Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΑΠ, Πάτρα 2011.

Τόμος Δ΄: Οικονομικά Δημόσιων Επιχειρήσεων και Προϋπολογισμός Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΔΕΟ 25 - Λογιστική

Εισαγωγή στη Λογιστική, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Εφαρμογές στην Εισαγωγή της Λογιστικής, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Α΄: Χρηματοοικονομική Λογιστική, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Α1΄: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι. Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Λογιστική Κόστους, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Μηχανογραφημένη Λογιστική, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

 

ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Τόμος Α΄: Χρήμα και Τράπεζες - Συνάλλαγμα, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Β΄: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Γ΄: Παράγωγα - Αξιόγραφα, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

Τόμος Δ΄: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

 

ΔΕΟ 33 - Marketing II

Τόμος Α΄: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Έρευνα Αγοράς, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Σχεδιασμός Προγραμμάτων Μάρκετινγκ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΔΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

Τόμος Α΄: Μικροοικονομική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Μακροοικονομική Ανάλυση, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Αρχές Δημόσιων Οικονομικών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΔΕΟ 40 - Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Τόμος Α΄: Στρατηγικό Μάνατζμεντ, ΕΑΠ, Πάτρα 2011

Τόμος Β΄: Διοίκηση Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β1΄: Ειδικά Θέματα Διοίκησης Έργων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Δ΄: Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

 

ΔΕΟ 41 - Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Τόμος Α΄: Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Β΄: Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Γ΄: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

Τόμος Δ΄: Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.


ΔΕΟ 42 - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Τόμος Α΄: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Β΄: Έλεγχος Ποιότητας και Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Γ΄: Διαχείριση Φυσικών Πόρων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

Τόμος Ε΄: Διαχείριση Περιβάλλοντος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΔΕΟ43 Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας, Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Τόμος Β΄: Αγορά Εργασίας, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008

ΔΕΟ44 Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Τόμος Α΄: Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2012
Τόμος Β΄: Εισαγωγή στην Καινοτομία, ΕΑΠ, Πάτρα 2012

Τόμος Γ΄: Επιχειρηματικό Σχέδιο, ΕΑΠ, Πάτρα 2012

ΔΕΟ45 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα

Τόμος Α΄: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Πάτρα 2012
Τόμος Β΄: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Πάτρα 2012
Τόμος Γ΄: Νέες Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Πάτρα 2012