Αν χάσει κάποιος το δελτίο της φοιτητικής του ταυτότητας, μπορεί το Πανεπιστήμιο να του στείλει άλλο και εάν ναι, ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει;

Αν κάποιος χάσει την ακαδημαΐκή του ταυτότητα, μπορεί κατόπιν αποστολής του φοιτητή προς το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών μια Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο της υπογραφής ότι: «έχω απωλέσει την ακαδημαϊκή μου ταυτότητα και επιθυμώ την επανέκδοση αυτής».

Main Menu