Συμμετοχή φοιτητών στις δαπάνες - Υποτροφίες

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ)

Οι φοιτητές για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης καθώς και για τη συμμετοχής τους στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιβαρύνονται με την καταβολή οικονομικής συμμετοχής. Συγκεκριμένα:

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όλοι οι φοιτητές του ΕΑΠ, πρωτοετείς και επανεγγραφόμενοι στα ΠΣ οργανωμένα σε ετήσιες ΘΕ καταβάλλουν 500 ΕΥΡΩ για κάθε ΘΕ και για διάρκεια σπουδών 6 έτη. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα το ύψος της συμμετοχής θα ευθυγραμμιστεί με εκείνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Στα προγράμματα που έχουν εργαστήρια, η οικονομική συμμετοχή του φοιτητή σε καθένα από τα εργαστήρια αυτά, αντιστοιχεί σε μία ΘΕ.

Οι φοιτητές των ΠΣ οργανωμένων σε εξαμηνιαίες ΘΕ καταβάλλουν 250 ΕΥΡΩ για κάθε ΘΕ και για διάρκεια σπουδών 6 έτη. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα το ύψος της συμμετοχής θα ευθυγραμμιστεί με εκείνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Για ένα ποσοστό φοιτητών, χορηγείται βάσει οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων υποτροφία μερικής ή ολικής απαλλαγής από την παραπάνω συμμετοχή. Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)

Οι φοιτητές για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης καθώς για τη συμμετοχή τους στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιβαρύνονται με την καταβολή οικονομικής συμμετοχής. Συγκεκριμένα:

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όλοι οι φοιτητές του ΕΑΠ, πρωτοετείς και επανεγγραφόμενοι που παρακολουθούν ΠΜΣ οργανωμένα σε ετήσιες ΘΕ, καταβάλλουν 650 ΕΥΡΩ για κάθε ΘΕ και για διάρκεια σπουδών 4 έτη. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα το ύψος της συμμετοχής θα ευθυγραμμιστεί με εκείνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, η οικονομική συμμετοχή του φοιτητή για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (παρακολούθηση, συζήτηση δυσκολιών, επικοινωνία με τον διδάσκοντα, διόρθωση κ.ά.) αντιστοιχεί σε μία ΘΕ.

Οι φοιτητές του ΕΑΠ που παρακολουθούν ΠΜΣ οργανωμένα σε εξαμηνιαίες ΘΕ, καταβάλλουν 30 ΕΥΡΩ για κάθε ευρωπαϊκή πιστωτική μονάδα ECTS και για διάρκεια 4 ετών. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα το ύψος της συμμετοχής θα ευθυγραμμιστεί με εκείνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους. Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτείται η απόκτηση 120 ECTS.

Για ένα ποσοστό φοιτητών, χορηγείται βάσει οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων υποτροφία μερικής ή ολικής απαλλαγής από την παραπάνω συμμετοχή.

Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών.

Main Menu