Η επικοινωνία διδάσκοντα - διδασκόμενων

Εκτύπωση

 

Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές τηλεφωνικά, με επιστολές ή e-mail, μετά από δική του πρωτοβουλία τουλάχιστον:

Κατά την επικοινωνία του με τους φοιτητές το μέλος ΣΕΠ τους συμβουλεύει, τους ενθαρρύνει και τους καθοδηγεί. Για το σκοπό αυτό το μέλος ΣΕΠ ορίζει υποχρεωτικά, κατόπιν συνεννοήσεως με φοιτητές, ένα τρίωρο εβδομαδιαίως («ώρες επικοινωνίας» ή «ώρες γραφείου») κατά το οποίο θα είναι τηλεφωνικά διαθέσιμος. Οι ώρες αυτές γνωστοποιούνται στους φοιτητές.

Επίσης, κάθε μέλος ΣΕΠ υποχρεούται να απαντά σε όλα τα e-mails των φοιτητών του σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τέλος, ενημερώνει προσωπικά τους φοιτητές: α) για τους βαθμούς των ΓΕ. και το δικαίωμα συμμετοχής τους στις τελικές εξετάσεις καθώς και β) για το βαθμό των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισμούς σπουδών.