Ο στόχος των ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων (ΟΣΣ)

 

Οι ΟΣΣ είναι τετράωρα σεμινάρια που πραγματοποιούνται πέντε φορές (για τις ετήσιες ΘΕ) και τρεις φορές (για τις εξαμηνίες ΘΕ) στη διάρκεια μιας ΘΕ και αποτελούν, μαζί με τις γραπτές εργασίες, τους ακρογωνιαίους λίθους του διδακτικού έργου του διδάσκοντα και της σχέσης που διαμορφώνει με τους φοιτητές.

Κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ το μέλος ΣΕΠ φροντίζει να διατηρείται η ομαλότερη δυνατή πορεία διεξαγωγής των σπουδών και η μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ του ιδίου και των φοιτητών καθώς και των φοιτητών μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα: ενημερώνει τους φοιτητές για τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της ΘΕ καθώς και για τον τρόπο μελέτης του διδακτικού υλικού, ελέγχει εάν όλοι οι φοιτητές έχουν παραλάβει το διδακτικό υλικό (σε αντίθετη περίπτωση ειδοποιεί το αρμόδιο τμήμα του ΕΑΠ), τους ενημερώνει για πηγές πρόσθετης πληροφόρησης (π.χ. ιστοσελίδες, έντυπα, κ.ά.) σχετικά με το αντικείμενο της ΘΕ, που μπορεί να τους φανούν χρήσιμες τόσο κατά τη μελέτη τους όσο και κατά την εκπόνηση ΓΕ και τους προετοιμάζει για τις ΓΕ, ενώ παράλληλα τους κινητοποιεί ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής παροραμάτων. Φροντίζει για την «πρόσωπο με πρόσωπο» αλληλογνωριμία του με τους φοιτητές, ιδιαίτερα με καινούργιους φοιτητές που τυχόν ενεγράφησαν αργότερα (π.χ. περιπτώσεις εγγραφής επιλαχόντων φοιτητών που πήραν τη θέση ορισμένων άλλων που τυχόν εγκατέλειψαν τις σπουδές) και τους οποίους ενημερώνει αναλυτικά για όλα όσα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στο πλαίσιο της ΘΕ. Συζητά με τους φοιτητές σχετικά με τον τρόπο και τη συχνότητα όλων των μορφών της μεταξύ τους επικοινωνίας και ελέγχει εάν ο κατάλογος με τις διευθύνσεις, τους τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ. των φοιτητών, που του κοινοποιείται από το ΕΑΠ, χρειάζεται αλλαγές, ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους φοιτητές να συγκροτούν ομάδες εργασίας στο πλαίσιο των οποίων θα συνεργάζονται μεταξύ τους είτε δια ζώσης είτε διά μέσω του διαδικτύου για τη μελέτη και την κατανόηση της διδακτέας ύλης, καταγράφει τον αριθμό των απόντων φοιτητών και ομαδοποιεί και προωθεί τυχόν αιτήματα των φοιτητών στο Συντονιστή.

Main Menu