Ο συντονισμός των σπουδών

 

Το έργο των διδασκόντων κάθε ΘΕ ρυθμίζεται από το Συντονιστή της ΘΕ. Αυτός μεριμνά για την ομογενοποίηση των δραστηριοτήτων τους, συντονίζει το έργο τους, διαμορφώνει μαζί τους τα θέματα των γραπτών εργασιών και των τελικών εξετάσεων. Επίσης αξιολογεί το έργο των διδασκόντων.

Το έργο ενός ολόκληρου Προγράμματος Σπουδών συντονίζεται από το Διευθυντή του Προγράμματος.

Main Menu