Μπορώ να στείλω μια εργασία εκπρόθεσμα όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας και σε πόσο διάστημα;

Η αποστολή των γραπτών εργασιών από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 γίνεται αποκλειστικά μέσω της ανοικτής ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle. Παρατάσεις για την υποβολή των εργασιών δίνονται μόνο από τον Συντονιστή της ΘΕ σε περίπτωση που οι φοιτητές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις τακτές προθεσμίες για σοβαρούς λόγους.

Main Menu