Τελικός βαθμός Θεματικής Ενότητας

Προγράμματα Σπουδών οργανωμένα σε ετήσιες Θ.Ε.

O/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να συγκεντρώσει από τις γραπτές εργασίες συνολικό βαθμό που να είναι τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος των δυνητικών άριστα σε όλες τις εργασίες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Ο μέσος όρος των βαθμών των γραπτών εργασιών συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη ΘΕ κατά 30%.
Ο μέσος όρος των βαθμών των εργασιών ενεργοποιείται μόνον όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις, δηλ. εάν σε αυτές λάβει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5). Ο βαθμός της εξέτασης συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη ΘΕ κατά 70%.

Προγράμματα Σπουδών οργανωμένα σε εξαμηνιαίες Θ.Ε.

Η/Ο φοιτήτρια/της πρέπει να συγκεντρώσει από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις γραπτές εργασίες συνολικό βαθμό που να είναι τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος των δυνητικών άριστα των δραστηριοτήτων και εργασιών αντιστοίχως. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Ο μέσος όρος των βαθμών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των γραπτών εργασιών συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30% έως 55%, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών.
Ο μέσος όρος των βαθμών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των γραπτών εργασιών ενεργοποιούνται μόνον όταν η/ο φοιτήτρια/τής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις, δηλαδή εάν σε αυτές λάβει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).

Main Menu