Πότε αποστέλλονται οι γραπτές εργασίες; Όταν ένας καθηγητής έχει καθυστερήσει να μου στείλει τον βαθμό της εργασίας, πώς μπορώ να κινηθώ; Επικοινωνώ με e-mail, τηλεφωνικώς ή με ποιο τμήμα του ΕΑΠ;

Η αποστολή των γραπτών εργασιών από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 γίνεται μέσω της ανοικτής ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle. Ο καθηγητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κάθε φοιτητή για το βαθμό του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής κάθε γραπτής εργασίας (καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή της ΓΕ η επόμενη Τρίτη από το τέλος της εβδομάδας παράδοσης ΓΕ) καθώς και τα αντίστοιχα πεδία στο portal (open.eap.gr) σχετικά με τους βαθμούς τους.

Εάν υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την αποστολή των βαθμολογιών των εργασιών από τους καθηγητές, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον καθηγητή σας για να ενημερωθείτε και όχι με τις διοικητικές υπηρεσίες καθώς δεν είναι αρμόδιες για το θέμα αυτό. Οι βαθμοί αναρτώνται και στη δικτυακή πύλη του ΕΑΠ open.eap.gr/Γραπτές Εργασίες-Βαθμοί.

Main Menu