Χορηγούνται υποτροφίες και εάν ναι, με ποια κριτήρια;

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κάθε ακαδημαϊκό έτος χορηγεί υποτροφίες αριστείας για τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές ενότητες των προγραμμάτων σπουδών καθώς και υποτροφίες που αφορούν στην ολική ή μερική απαλλαγή των φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος που αιτούνται την χορήγηση υποτροφίας και απονέμονται με βάση το συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων. Μπορείτε να δείτε τον κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ www.eap.gr /Εκπαίδευση / Κανονισμοί.
Η Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας υποβάλλεται, σε προκαθορισμένους χρόνους που ανακοινώνονται κάθε χρόνο, στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ επιλέγοντας τον σύνδεσμο Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας.

Main Menu