Εγγραφή - Παρακολούθηση Θεματικής Ενότητας (ΘΕ)

 

Στα προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών οι φοιτητές, έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν κατ' έτος, κατ' ανώτατο όριο, είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση είτε για εγγραφή μόνο για εξετάσεις, σε τρεις (3) ΘΕ Στα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών οι φοιτητές, έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν κατ' έτος, κατ' ανώτατο όριο, είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση είτε για εγγραφή μόνο για εξετάσεις, σε δύο ή τρεις ΘΕ ανάλογα με τις  σχετικές αποφάσεις των Κοσμητειών των Σχολών που ισχύουν για κάθε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Για τα ΠΣ που οι ΘΕ είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται η λογική του έτους σπουδών, πρέπει (κατά τη διαδικασία εγγραφής σε ΘΕ) να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η εγγραφή σε ΘΕ του επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μία ΘΕ από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος δύο ΘΕ, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει την εναπομένουσα ΘΕ του πρώτου έτους και μία ακόμη ΘΕ από το επόμενο έτος. Ανάλογα ισχύει και για τους προπτυχιακούς φοιτητές: αν κάποιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μία ΘΕ από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος τρεις ΘΕ, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τις δύο εναπομένουσες του πρώτου έτους και τη μία ΘΕ από το επόμενο έτος.

Main Menu