Δυνατότητα Αναβολής Φοίτησης - Οριστική Διαγραφή

 

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς μία ή περισσότερες Θ.Ε ή και ΕΘΕ έχει το δικαίωμα να διακόψει τις σπουδές του και να τις συνεχίσει ύστερα από χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 6 χρόνια.  Το δικαίωμα αναβολής φοίτησης παρέχεται  κατά τη διάρκεια της περιόδου δήλωσης νέων θεματικών ενοτήτων και το αργότερο 1 μήνα πριν την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους όσον αφορά τα ετήσια προγράμματα σπουδών, ενώ για τα εξαμηνιαία προγράμματα σπουδών με τη δήλωση νέων θεματικών ενοτήτων και το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου, μετά από έγγραφη αίτηση του φοιτητή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος αναβολής δεν θα υπερβαίνει τα 6 έτη. Σε περίπτωση που παρέλθουν τα 6 χρόνια και ο φοιτητής δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος σε μία (1) τουλάχιστον νέα Θ.Ε., διαγράφεται οριστικά από το Π.Σ.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει από την έναρξη των σπουδών του επιτυχώς καμία Θ.Ε. ή ΕΘΕ ετήσια διάρκειας και δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος σε κάποια ΘΕ ή ΕΘΕ, διαγράφεται οριστικά από το πρόγραμμα σπουδών.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει από την έναρξη των σπουδών του επιτυχώς καμία Θ.Ε. ή ΕΘΕ εξαμηνιαίας διάρκειας και δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο εξάμηνο σε κάποια ΘΕ ή ΕΘΕ, διαγράφεται οριστικά από το πρόγραμμα σπουδών.

 

Main Menu