Δυνατότητα Αναβολής Φοίτησης - Οριστική Διαγραφή

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς μία ή περισσότερες ΘΕ ή /και ΕΘΕ έχει το δικαίωμα να διακόψει τις σπουδές του και να τις συνεχίσει ύστερα από χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από έξι (6) χρόνια.  Το δικαίωμα αναβολής φοίτησης παρέχεται  κατά τη διάρκεια των σπουδών,  μετά από έγγραφη αίτηση του φοιτητή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος αναβολής δεν θα υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Προκειμένου ο φοιτητής να πάρει αναβολή, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον μία ΘΕ ή ΕΘΕ αρχικά ή μετά από κάθε αναβολή.

Σε περίπτωση που παρέλθουν τα έξι (6) χρόνια και ο φοιτητής δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος σε μία (1) τουλάχιστον νέα ΘΕ ή ΕΘΕ ετήσιας διάρκειας,διαγράφεται οριστικά από το ΠΣ.

Σε περίπτωση που παρέλθουν τα έξι (6) χρόνια και ο φοιτητής δεν εγγραφεί για τα αμέσως επόμενα δύο (2) εξάμηνα σε μία (1) τουλάχιστον νέα ΘΕ ή ΕΘΕ εξαμηνιαίας διάρκειας, διαγράφεται οριστικά από το ΠΣ.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει από την έναρξη των σπουδών του επιτυχώς καμία ΘΕ ή ΕΘΕ ετήσιας διάρκειας και δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος σε κάποια ΘΕ ή ΕΘΕ, διαγράφεται οριστικά από το πρόγραμμα σπουδών.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν έχει ολοκληρώσει από την έναρξη των σπουδών του επιτυχώς καμία ΘΕ ή ΕΘΕ εξαμηνιαίας διάρκειας και δεν εγγραφεί για το αμέσως επόμενο εξάμηνο σε κάποια ΘΕ ή ΕΘΕ, διαγράφεται οριστικά από το πρόγραμμα σπουδών

Main Menu