Κατοχύρωση Θεματικών Ενοτήτων

 

Προϋποθέσεις για την κατοχύρωση/αναγνώριση Θεματικών Ενοτήτων

 1. Οι υποψήφιοι για κατοχύρωση/αναγνώριση Θ.Ε. εγγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική του Ε.Α.Π. Οι περιπτώσεις αιτημάτων φοιτητών για κατοχύρωση/αναγνώριση Θ.Ε. στο Π.Σ. που έχουν επιλεγεί θα πρέπει να προβλέπονται στο ισχύον γενικό και ειδικό θεσμικό και νομικό πλαίσιο.
 2. Στα απαραίτητα έγγραφα οι υποψήφιοι για κατοχύρωση Θ.Ε. θα πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (παρ. 11, άρθρ. 5 του ν. 2552/97).
 3. Θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και σαφή αναφορά στις πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά γνωστικό αντικείμενο/μάθημα.
 4. Ο μέγιστος αριθμός Θ.Ε. που μπορούν να κατοχυρωθούν συνολικά για αναγνώριση και κατοχύρωση -με ή χωρίς εξετάσεις- δεν δύναται να ξεπερνά το ένα τέταρτο (¼) των πιστωτικών μονάδων του εν λόγω Π.Σ. (Φερ΄ ειπείν στα προπτυχιακά Π.Σ. με ετήσιες Θ.Ε. ο μέγιστος αριθμός είναι 3 Θ.Ε. συνολικά συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων αναγνώρισης ή και κατοχύρωσης, ενώ στα εξαμηνιαία 6 Θ.Ε.)
 5. Κατ΄ εξαίρεση, αιτήματα υποψηφίων φοιτητών για αναγνώριση Θ.Ε., οι οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς σε προγενέστερη εγγραφή τους στο Ε.Α.Π. και έχουν ήδη βαθμό Θ.Ε. δεν δεσμεύονται με τον ως άνω περιορισμό του μέγιστου αριθμού Θ.Ε. και εξετάζονται ως είθισται από την Κοσμητεία της Σχολής.
 6. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση του αιτήματος του/της φοιτητή/τριας διαπιστώνεται πλήρης (100%) προγενέστερη γνώση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της Θ.Ε. που αντιστοιχούν σε ECTS ≥ των ECTS της Θ.Ε. τότε η Θ.Ε. κατοχυρώνεται/αναγνωρίζεται χωρίς άλλη υποχρέωση και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Ο βαθμός της Θεματικής Ενότητας ορίζεται από την Κοσμητεία της Σχολής.
 7. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση του αιτήματος του/της φοιτητή/τριας διαπιστώνεται επαρκής (κατ’ ελάχιστον 75%) προγενέστερη γνώση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της Θ.Ε. τότε: α) δικαιούται διδακτικό υλικό της/των υπό κατοχύρωση ΘΕ καταβάλλοντας το 1/3 της συμμετοχής στις δαπάνες των σπουδών για κάθε Θ.Ε., β) δύναται να μη συμμετέχει στις Ο.Σ.Σ. και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γ) δικαιούται να προσέλθει στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις της ακαδημαϊκή περιόδου (εξάμηνο ή έτος) και σε περίπτωση αποτυχίας, παρακολουθεί με πλήρεις διδακτικές και οικονομικές υποχρεώσεις τη/τις Θ.Ε. στις οποίες απέτυχε.
 8. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση του αιτήματος του/της φοιτητή/τριας διαπιστώνεται μερική (<75%) προγενέστερη γνώση, ίδιου ή ανωτέρου επιπέδου, μαθησιακών αποτελεσμάτων της Θ.Ε., το αίτημα του/της απορρίπτεται και παρακολουθεί με πλήρεις διδακτικές και οικονομικές υποχρεώσεις τη/τις Θ.Ε.

 

Διοικητικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οι υποψήφιοι για κατοχύρωση υποβάλουν το έντυπο δήλωσης Θ.Ε. όπου δηλώνουν τις Θ.Ε. που προτίθενται να παρακολουθήσουν συμπεριλαμβανομένης αυτής για την οποία αιτούνται σε ξεχωριστό έγγραφο την κατοχύρωση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οι υποψήφιοι για κατοχύρωση/αναγνώριση συμπληρώνουν την ειδική ηλεκτρονική φόρμα επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την περίοδο δήλωσης νέων θεματικών ή εγγραφώνόπου δηλώνουν τις Θ.Ε. που προτίθενται να παρακολουθήσουν συμπεριλαμβανομένης αυτής. Η ανωτέρω διαδικασία γίνεται παράλληλα με τη δήλωση Θ.Ε και όχι πέρα της λήξης αυτών.
 2. Το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών (Τ.Μ.Φ.) διαβιβάζει στις Σχολές συνοπτική συγκεντρωτική κατάσταση (πίνακα) των υποβληθέντων αιτημάτων. Παράλληλα έχουν πρόσβαση όλοι οι ακαδημαϊκά εμπλεκόμενοι για τις ενέργειές τους.
 3. Ο Συντονιστής της Θ.Ε. εισηγείται σχετικά και αυτόματα ενημερώνεται από το σύστημα ο Διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών και ο Κοσμήτορας της Σχολής
 4. Η εισήγηση του Συντονιστή επικυρώνεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής αυτόματα μέσα από την πλατφόρμα και πάραυτα το Τ.Μ.Φ. ενημερώνει τον/τους υποψήφιο/φίους για την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεών τους.
 5. Για οποιοδήποτε άλλο διοικητικό θέμα επιλαμβάνεται το αρμόδιο όργανο/τμήμα.

 

Σημείωση: τα αιτήματα για κατοχύρωση γίνονται παράλληλα με τη δήλωση Θ.Ε. και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου (εξάμηνο ή έτος).

 

Main Menu