Κατοχύρωση Θεματικών Ενοτήτων

 

Προϋποθέσεις για την κατοχύρωση Θεματικών Ενοτήτων ετήσιας διάρκειας

 1. Οι υποψήφιοι για κατοχύρωση Θ.Ε. θα πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (παρ. 11, άρθρ. 5 του ν. 2552/97).
 2. Μέγιστος αριθμός Θ.Ε. που μπορούν να κατοχυρωθούν είναι τρεις (3) Θ.Ε. για τα προπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.
 3. Οι υποψήφιοι για κατοχύρωση Θ.Ε. εγγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική του ΕΑΠ.
 4. Παραλαμβάνουν το διδακτικό υλικό της/των υπό κατοχύρωση Θ.Ε καταβάλλοντας το 1/3 της συμμετοχής στις δαπάνες των σπουδών για κάθε Θ.Ε.
 5. Δεν συμμετέχουν στις ΟΣΣ και δεν παραδίδουν γραπτές εργασίες.
 6. Προσέρχονται στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις του έτους εγγραφής τους.
 7. Σε περίπτωση αποτυχίας, παρακολουθούν με πλήρεις διδακτικές και οικονομικές υποχρεώσεις τη/τις Θ.Ε. στις οποίες απέτυχαν.

Διοικητικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 1. Οι υποψήφιοι για κατοχύρωση υποβάλουν το έντυπο δήλωσης Θ.Ε. όπου δηλώνουν τις Θ.Ε. που προτίθενται να παρακολουθήσουν συμπεριλαμβανομένης αυτής για την οποία αιτούνται σε ξεχωριστό έγγραφο την κατοχύρωση με τα σχετικά δικαιολογητικά.
 2. Το Μητρώο συγκεντρώνει όλες τις αιτήσεις και τις προωθεί στις αρμόδιες Κοσμητείες.
 3. Η κάθε Κοσμητεία αποστέλλει την/τις αίτηση/εις στον αντίστοιχο Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών.
 4. Ο Διευθυντής συγκαλεί την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και υποβάλλουν εισήγηση στην Κοσμητεία.
 5. Η απόφαση της Κοσμητείας κοινοποιείται στο Φοιτητικό Μητρώο το οποίο ενημερώνει τον/τους υποψήφιο/φίους για την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεών τους μέχρι τις 30-9 κάθε έτους.

Για να ενημερωθείτε για την κατοχύρωση Θ.Ε. στα Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θ.Ε. «Δημόσια Διοίκηση» και «Διοίκηση Τουρισμού» μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Main Menu