Σημασία των ΓΕ

Η διδακτική δραστηριότητα των ΓΕ (στα ΠΣ όπου αυτή προβλέπεται) είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθότι συμβάλλουν με κρίσιμο τρόπο: (α) στην πληροφόρηση, με συνεχή τρόπο, του φοιτητή αναφορικά με την πρόοδό του και το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει, (β) στην παροχή, μέσα από το σχολιασμό των εργασιών από το διδάσκοντα,   συμβουλών,   καθοδήγησης και ενθάρρυνσης για παραπέρα βελτίωση της απόδοσής του, (γ) στην καθιέρωση εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ φοιτητή και διδάσκοντα, (δ) στην δραστηριοποίηση του φοιτητή, καθότι οι ΓΕ ως σημαντικά ορόσημα γι’ αυτόν, τον βοηθούν να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα των σπουδών του, (ε) στη δυνατότητα των φοιτητών να μάθουν με ενεργητικό τρόπο  να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν και να διδαχθούν από τυχόν σφάλματά τους και (στ) στην προετοιμασία των φοιτητών για τις γραπτές εξετάσεις.

Η εκπόνηση κάθε ΓΕ απαιτεί καλή αφομοίωση της ύλης και αυτό επιτυγχάνεται με συστηματική μελέτη. Πριν ο φοιτητής προχωρήσει  στην εκπόνηση μιας ΓΕ, θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι έχει κατανοήσει επαρκώς την αντίστοιχη θεωρία. Για να το διαπιστώσει αυτό θα πρέπει να:
- έχει λύσει τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης,
- έχει απαντήσει στις Δραστηριότητες,
- έχει βεβαιωθεί ότι, διαβάζοντας τη Σύνοψη κάθε Κεφαλαίου ή Ενότητας, έχει κατανοήσει το υλικό, σε σχέση με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Main Menu