Διαδικασία καθορισμού θεμάτων ΓΕ

Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή κάθε Θ.Ε. μετά από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Στις Γ.Ε. πρέπει να δίνεται έμφαση στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων. Σε κάθε περίπτωση τα θέματα των Γ.Ε. πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις. Θα πρέπει να αποφεύγεται η διαμόρφωση θεμάτων που αποκλίνουν από τον επιδιωκόμενο στόχο.  Κάθε θέμα μπορεί  να συνοδεύεται από ενδεικτική απόκριση, η οποία θα βοηθήσει αφενός τους διδάσκοντες στη διόρθωση των εργασιών, αφετέρου δε στην ομογενοποίηση των βαθμολογιών που θα δώσουν. Επίσης, κάθε θέμα μπορεί να συνοδεύεται από ενδεικτικό τρόπο ή/και κριτήρια βαθμολόγησης. Τα κριτήρια βαθμολόγησης αποσκοπούν στην ομοιόμορφη και, κατά το δυνατόν, δίκαιη βαθμολόγηση των Γ.Ε. και θα πρέπει να προσιδιάζουν στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης Θ.Ε. Το διδακτικό υλικό που αποστέλλεται με το διδακτικό πακέτο θεωρείται απολύτως επαρκές τόσο για τη συγγραφή των εργασιών όσο και για τις γραπτές εξετάσεις.

Τα θέματα των Γ.Ε. αποστέλλονται στους φοιτητές έγκαιρα, έτσι ώστε αυτοί να έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον 3 εβδομάδες για την εκπόνησή τους με βάση την καταληκτική ημερομηνία. Οι εκφωνήσεις των Γ.Ε. και οι ενδεικτικές αποκρίσεις (όχι όμως και ο ενδεικτικός τρόπος ή/και τα κριτήρια βαθμολόγησης) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Θ.Ε..

Main Menu