Διεθνής Στρατηγική Ανάπτυξης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εντασσόμενο στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανώτατη εκπαίδευση και στην χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για τα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα, ακολουθεί πολιτική εξωστρέφειας και διεθνοποίησης στο πλαίσιο συνεργασιών με πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού.


Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, μέσω των διεθνών συνεργασιών ισχυροποιείται η εθνική ταυτότητα των ΑΕΙ, αναπτύσσεται η γνωστική και ερευνητική δραστηριότητα και προάγεται η επιστήμη.


Επιπροσθέτως, η συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων προσφέρει ένα σημαντικό πεδίο δράσης για την παραγωγή καινοτομιών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, την τεχνολογική εξέλιξη, τον εκσυγχρονισμό των παρεχομένων σπουδών, τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και την προώθηση της κινητικότητας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.


Σε αυτό το πλαίσιο και αντιλαμβανόμενο την ιδιαιτερότητά  του ως το μοναδικό Ίδρυμα Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, το ΕΑΠ παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, με στόχο την επένδυση στη γνώση, στην έρευνα και στην ανταγωνιστικότητα, ενώ έχει αναπτύξει τη διεθνή του δραστηριότητα στους ακόλουθους άξονες:

- Προσφορά Προγραμμάτων Σπουδών προσαρμοσμένων στο διεθνές επιστημονικό και παραγωγικό περιβάλλον

- Παροχή του Προγράμματος ΜΒΑ στα αγγλικά και πρόθεση προσφοράς και άλλων αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών, με στόχο την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών

- Δημιουργία Προγραμμάτων Joint Degree με ξένα πανεπιστήμια

- Διαμόρφωση πολιτικής, προσέγγισης της ελληνικής ομογένειας και σχεδιασμός προσφοράς Προγραμμάτων Σπουδών

- Σύναψη συνεργασιών με ξένα παν/μια, τόσο σε επίπεδο υπογραφής μνημονίων και πρωτοκόλλων συνεργασίας, όσο και σε επίπεδο διαπανεπιστημιακών συνεργασιών

- Ενεργός συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα  και ανάπτυξη δραστηριότητας σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, ακαδημαϊκού  και διοικητικού προσωπικού, που υπάγονται στο πρόγραμμα «Δια βίου μάθηση»(LLP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ERASMUS, LEONARDO)

- Συμμετοχή σε διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς που σχετίζονται με την στρατηγική ανάπτυξης της ΑεξΑΕ σε διεθνές επίπεδο (EADTU, ICDE, GUIDE Association)


Χάρτης Διεθνών Συνεργασιών Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

Main Menu