Διόρθωση & Αποστολή ΓΕ

 

 

Σε όλες τις Θ.Ε των προγραμμάτων σπουδών (Π.Σ.) του Ε.Α.Π. η υποβολή των γραπτών εργασιών (Γ.Ε.) θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας moodle. Οι φοιτητές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κρατούν αντίγραφο της εργασίας τους. Οι εβδομάδες παράδοσης των Γ.Ε. αναγράφονται στο «Χρονοδιάγραμμα Μελέτης» κάθε Θ.Ε.

H καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή της Γραπτής Εργασίας από το μέλος ΣΕΠ είναι:

α) για την Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών η επόμενη Δευτέρα από το τέλος της εβδομάδας παράδοσης της Γραπτής Εργασίας,

β) για τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών η επόμενη Τρίτη από το τέλος της εβδομάδας παράδοσης της Γραπτής Εργασίας,

γ) για τις Σχολές Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένων Τεχνών η επόμενη Τετάρτη από το τέλος της εβδομάδας παράδοσης της Γραπτής Εργασίας.

Τέλος, επισημάνθηκε ότι για σοβαρούς και έκτακτους λόγους και σε μεμονωμένους φοιτητές που άπτονται σε θέματα ανωτέρας βίας, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης μέχρι δύο (2) ημέρες, μετά από τεκμηριωμένο γραπτό αίτημα του φοιτητή, με τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και έγκριση του ΣΕΠ και του Συντονιστή. Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί γραπτά και πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής.

Κατά τη διόρθωση των Γ.Ε. το μέλος ΣΕΠ προβαίνει σε αναλυτικό σχολιασμό, εξειδικευμένο για κάθε εργασία φοιτητή. Συνιστάται στα μέλη ΣΕΠ, όταν βαθμολογούν τις Γ.Ε. να κάνουν τις διορθώσεις πάνω στο γραπτό, ώστε να βοηθούν τους φοιτητές να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τα θέματα. Ο αναλυτικός σχολιασμός είτε πάνω στο γραπτό είτε σε ξεχωριστή σελίδα είναι υποχρέωση του μέλους ΣΕΠ καθότι, πέραν των άλλων, κάνει άμεση και δυνατή την τεκμηρίωση της βαθμολογίας.

Ο διδάσκων καταχωρεί το βαθμό στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του ΕΑΠ εντός 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας Γ.Ε. και 21 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των υπόλοιπων Γ.Ε. και κρατάει αντίγραφο για το αρχείο του. Επιπλέον αναρτά στον ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό χώρο είτε (α) την πρωτότυπη διορθωμέ­νη εργασία (με τα σχόλια επ’ αυτής) είτε (β) το κείμενο με τις παρατηρήσεις του που αφορούν τη Γ.Ε.  Εάν ο φοιτητής δεν έχει παραλάβει έγκαιρα την απάντηση του ΣΕΠ, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του για να βεβαιω­θεί ότι παρέλαβε την εργασία του.

 

Main Menu