Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Οι φοιτητές που παρακολουθούν οποιοδήποτε ΠΣ του ΕΑΠ είναι μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Κυρίαρχο δικαίωμα των φοιτητών είναι το δικαίωμα στη μάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Οι φοιτητές πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΑΠ, αναφορικά με την εκπαίδευση και την έρευνα, αναπτύσσοντας, μεταξύ των άλλων, σχέσεις στενής συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού με τους διδάσκοντες και τη διοίκηση του Ιδρύματος. Σε περιπτώσεις που παρατηρηθούν σοβαρές παρεκκλίσεις από την ευπρεπή συμπεριφορά θα αποφασίζει, μετά από σχετική εισήγηση, η Κοσμητεία και η Σύγκλητος του ΕΑΠ.

Οι φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν σε αμειβόμενες δραστηριότητες του Ιδρύματος και να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους, που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των σπουδών, χωρίς όμως να παρακωλύεται η ομαλή διεξαγωγή του πάσης φύσεως έργου (εκπαιδευτικού, διοικητικού κλπ.) του Ιδρύματος.

Στους φοιτητές παρέχονται όλα τα προνόμια και οι διευκολύνσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και των υπουργικών αποφάσεων καθώς και των οδηγιών και αποφάσεων της Κοσμητείας και της Συγκλήτου του ΕΑΠ.

Main Menu