Βαθμολόγηση

 

Κάθε εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10. Ο φοιτητής μπορεί να μην εκπονήσει μία μόνο εργασία. Εάν δεν εκπονήσει δύο, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Επίσης, εάν δεν συγκεντρώσει συνολικό βαθμό που είναι τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος των δυνητικών άριστα  του μέγιστου αριθμού Γ.Ε. που μπορούν να υποβληθούν, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν συγκεντρώσει τον ανωτέρω συνολικό βαθμό στις εργασίες του ή/και δεν έχει εκπονήσει τον απαιτούμενο από τα ανωτέρω προβλεπόμενο αριθμό εργασιών, δικαιούται να επαναλάβει την ίδια Θ.Ε. τον επόμενο χρόνο, έχοντας όμως τις ίδιες εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις.

Ο μέσος όρος των βαθμών των Γ.Ε., για το ΠΣ και ΠΜΣ με ετήσιες Θ.Ε., συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη Θ.Ε. κατά 30% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις.

Εάν ο φοιτητής διαφωνεί με το βαθμό που πήρε σε μια Γ.Ε., μπορεί να συζητήσει το ζήτημα με το διδάσκοντα ή και με το Συντονιστή της Θ.Ε., δεν μπορεί όμως να ζητήσει αναβαθμολόγηση της συγκεκριμένης εργασίας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Π.Σ. που παρακολουθεί. Οι εργασίες κρατούνται από τα μέλη ΣΕΠ για ένα χρόνο.

Η διαδικασία αξιολόγησης των Γ.Ε. των φοιτητών παρέχει πολύτιμα στοιχεία για την αποτίμηση της ποιότητας τόσο του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται όσο και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθείται.

Main Menu