Δικαίωμα συμμετοχής

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις μιας Θ.Ε. έχουν οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε αυτή και παράλληλα έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις τους (π.χ. σχετικά με την εκπόνηση Γ.Ε.) που προβλέπονται στη Θ.Ε. ή στο Π.Σ. που ανήκει η Θ.Ε. Στην περίπτωση που ένας φοιτητής εγγραφεί σε μία Θ.Ε. και δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί εκ νέου στην ίδια Θ.Ε. με τις ίδιες όμως οικονομικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής εγγραφεί σε μία Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας, αλλά αποτύχει στις τελικές εξετάσεις, επαναλαμβάνει τις εξετάσεις μετά από χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών. Εάν αποτύχει και πάλι, μπορεί να επανεγγραφεί στην ίδια Θ.Ε. και να συμμετάσχει στις αντίστοιχες τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, καταβάλλοντας πενήντα (50) ευρώ για τη συγκεκριμένη Θ.Ε.. 

Για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κατά την επανεγγραφή του φοιτητή σε επόμενο έτος το σύνολο των ΘΕ ετήσιας διάρκειας για τις οποίες έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε εξετάσεις και των νέων ΘΕ που δηλώνει δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις (4) ΘΕ και εφόσον το επιτρέπουν τα προαπαιτούμενα του προγράμματος σπουδών.

Κατά την επανεγγραφή δηλώνονται πρώτα οι ΘΕ στις οποίες έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής μόνο για εξετάσεις και κατόπιν οι νέες. Οι νέες ΘΕ (με πλήρεις υποχρεώσεις) δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τις προβλεπόμενες στη διάρθρωση.

Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών κατά την επανεγγραφή του φοιτητή σε επόμενο έτος το σύνολο των ΘΕ ετήσιας διάρκειας για τις οποίες έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε εξετάσεις και των νέων ΘΕ που δηλώνει δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις (4) ΘΕ, όπου η διάρθρωση προβλέπει μέχρι 3 νέες ΘΕ το έτος και αντίστοιχα τις τρεις (3) όπου η διάρθρωση προβλέπει μέχρι δύο νέες ΘΕ το έτος και εφόσον το επιτρέπουν τα προαπαιτούμενα του προγράμματος σπουδών.

Ο φοιτητής που εγγράφεται σε μία ΘΕ εξαμηνιαίας διάρκειας, αλλά αποτύχει στις τελικές εξετάσεις, επαναλαμβάνει τις εξετάσεις μετά από χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων. Εάν υπάρξει αποτυχία στις επαναληπτικές εξετάσεις, ισχύουν τα εξής:

  • οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε προγράμματα με ΘΕ εξαμηνιαίας διάρκειας, έως το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μπορούν να επανεγγραφούν στην ίδια ΘΕ διατηρώντας το δικαίωμα κατοχύρωσης γραπτών εργασιών – εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και να συμμετάσχουν στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις των δύο (2) επόμενων εξαμήνων, καταβάλλοντας τριάντα (30) ευρώ για τη συγκεκριμένη ΘΕ σε κάθε επανεγγραφή που αφορά μόνο σε εξετάσεις.
  • οι φοιτητές που εισάγονται σε προγράμματα με ΘΕ εξαμηνιαίας διάρκειας, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μπορούν να επανεγγραφούν στην ίδια ΘΕ διατηρώντας το δικαίωμα κατοχύρωσης γραπτών εργασιών – εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και να συμμετάσχουν στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου εξαμήνου, καταβάλλοντας τριάντα (30) ευρώ για τη συγκεκριμένη ΘΕ.

Οι ΘΕ για τις οποίες έχει κατοχυρώσει δικαίωμα εξετάσεων δεν προσμετρούνται στο σύνολο των ΘΕ, στις οποίες εγγράφεται ο φοιτητής με πλήρεις υποχρεώσεις ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τη διάρθρωση του προγράμματος και τα προαπαιτούμενα αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ECTS, δεν ξεπερνά τα 60 ECTS.

Κατά την επανεγγραφή δηλώνονται πρώτα οι ΘΕ στις οποίες έχει κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής μόνο για εξετάσεις και κατόπιν οι νέες. Οι νέες ΘΕ (με πλήρεις υποχρεώσεις) δεν μπορούν να είναι περισσότερες από τις προβλεπόμενες στη διάρθρωση.

Οι φοιτητές που επανεγγράφονται σε μία ΘΕ έχοντας κατοχυρώσει δικαίωμα εξετάσεων θα εξετάζονται στην εξεταστέα ύλη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους/ ακαδημαϊκού εξαμήνου, δεν θα συμμετέχουν στις ΟΣΣ, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ούτε θα εκπονούν γραπτές εργασίες.

Εάν αποτύχουν και πάλι, μπορούν να επανεγγραφούν στη Θ.Ε. με πλήρεις όμως εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις. Η παραπάνω ρύθμιση δεν ισχύει για όσους φοιτητές έχουν ζητήσει και λάβει αναβολή παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 18 του ν. 2552/97. Στις περιπτώσεις αυτές οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν εκ νέου τις Θ.Ε. που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, έστω και αν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα εξετάσεων, με πλήρεις όμως εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις.

Για τους/τις επί πτυχίω προπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες με ετήσιες Θεματικές Ενότητες διεξάγεται μία επιπλέον (3η) εξεταστική, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε Νοέμβριο και θεωρείται πρόσθετη εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους.

Στην εν λόγω εξεταστική έχουν δικαίωμα συμμετοχής φοιτητές/τήτριες οι οποίοι/ες έχουν εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις και εκκρεμεί ο βαθμός τελικής εξέτασης για να ολοκληρώσουν με επιτυχία την εκάστοτε Θ.Ε.. Ο μέγιστος αριθμός Θ.Ε. είναι αυτός ο οποίος ορίζεται στον οδηγό σπουδών του κάθε Π.Σ..

Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος συμμετοχής στην 3η εξεταστική θα υποβάλλουν σχετική δήλωση συμμετοχής στην διάρκεια της περιόδου επανεγγραφών και δεν θα εγγράφονται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η συμμετοχή τους στην εν λόγω εξεταστική θα γίνεται χωρίς οικονομική συμμετοχή. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εν λόγω εξεταστική (3η) οι φοιτητές/τριες θα εγγράφονται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος με οικονομική συμμετοχή πενήντα ευρώ (50€), μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων.

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην 3η εξεταστική δύναται να επιλέγεται μία φορά μόνο ανά Θ.Ε.. Σε περίπτωση αποτυχίας στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις της δεύτερης χρονιάς εγγραφής στις εν λόγω Θ.Ε. τότε εφαρμόζεται ο κανονισμός Σπουδών όπου ο/η φοιτητής/τήτρια επιλέγει τη Θ.Ε. με πλήρεις οικονομικές και ακαδημαϊκές υποχρεώσεις.

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού οφείλουν να εγγράφονται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος στην περίοδο επανεγγραφών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους με οικονομική συμμετοχή πενήντα ευρώ (50€).

Η πόλη στην οποία θα γίνεται η εξέταση θα είναι η Αθήνα.

Υπεύθυνος για την δημιουργία των θεμάτων ορίζεται ο εν ενεργεία Συντονιστής της εκάστοτε Θ.Ε., ο οποίος θα αναλαμβάνει και τη διόρθωση των γραπτών.

Για τις περιπτώσεις φοιτητών που δηλώνουν κώλυμα συμμετοχής στις προγραμματισμένες γραπτές εξετάσεις για λόγους υγείας ή άλλους ειδικούς λόγους, ισχύουν τα εξής:

Α) Φοιτητές που δηλώνουν κώλυμα συμμετοχής στις προγραμματισμένες γραπτές εξετάσεις για λόγους υγείας ή άλλους ειδικούς λόγους, που δεν επιτρέπουν συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις, όπως οι περιπτώσεις ατόμων με αποδεδειγμένα και  χρόνια προβλήματα υγείας (π.χ., σκλήρυνση κατά πλάκας) ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, θα εξετάζονται προφορικά από διμελή επιτροπή, που θα αποτελείται από το μέλος ΣΕΠ του φοιτητή ή το Συντονιστή και από ένα ακόμα μέλος ΣΕΠ της ΘΕ τον οποίο θα ορίζει ο Συντονιστής της ΘΕ, κατόπιν προσκόμισης των προβλεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία εγγράφων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για προγράμματα σπουδών με ΘΕ ετήσιας διάρκειας είναι η 31η Οκτωβρίου έκαστου ακαδημαϊκού έτους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για προγράμματα σπουδών με ΘΕ εξαμηνιαίας διάρκειας είναι η 31η Οκτωβρίου για τις ΘΕ του χειμερινού εξαμήνου και η 31 Μαρτίου για τις ΘΕ του εαρινού εξαμήνου έκαστου ακαδημαϊκού έτους.

Β) Για άλλους σοβαρούς λόγους που αποδεδειγμένα δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή στις προγραμματισμένες εξετάσεις:

Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στις εξετάσεις για σοβαρούς λόγους, αφού υποβάλλουν προς εξέταση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (όπως επίσημες ιατρικές γνωματεύσεις, άδειες εργασίας, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου κλπ), δύναται να συμμετέχουν με απόφαση των διοικητικών οργάνων του ΕΑΠ στις εξετάσεις της επόμενης περιόδου χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις. Ο κανονισμός αυτός αφορά κάθε μορφή παρακολούθησης ΘΕ (είτε με πλήρεις εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις, είτε με συμμετοχή μόνο στις εξετάσεις). Στις περιπτώσεις αυτές θα θεωρείται ότι οι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τη ΘΕ και αυτή θα συνυπολογίζεται στο σύνολο του αριθμού των ΘΕ που θα δηλώσουν για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται εγκαίρως προς τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 10 ημέρες μετά το πέρας των τελικών – επαναληπτικών εξετάσεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα δε θα εξετάζεται.

Main Menu