Θέματα εξετάσεων

Εκτύπωση

Τα θέματα των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων καθορίζονται με αποκλειστική ευθύνη του Συντονιστή κάθε ΘΕ Κάθε θέμα θα πρέπει να συνοδεύεται από ενδεικτική απάντηση, η οποία θα βοηθήσει αφενός τους εξεταστές στη διόρθωση των γραπτών αφετέρου δε στην ομογενοποίηση των βαθμολογιών που θα δώσουν. Επίσης, κάθε θέμα μπορεί να συνοδεύεται από ενδεικτικό τρόπο ή/και κριτήρια βαθμολόγησης. Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων,  πρέπει τα θέματα να είναι απολύτως σαφή και κατανοητά από τους εξεταζόμενους και γλωσσικά επιμελημένα με ευθύνη του Συντονιστή. Στα έντυπα των θεμάτων των εξετάσεων  πρέπει να είναι σαφές πόσα θέματα  πρέπει να απαντηθούν για να επιτευχθεί το άριστα (10) ενώ μπορεί να υπάρχει και δυνατότητα επιλογής μεταξύ αυτών. Τέλος, στο τελικό έντυπο των θεμάτων πρέπει να υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία της εξεταζόμενης ΘΕ, ο τύπος της εξέτασης (τελική ή επαναληπτική) μαζί με την ημερομηνία διεξαγωγής της, αλλά και όποια διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά στοιχεία (πίνακες, διαγράμματα, κείμενα, τυπολόγιο κλπ.) εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν τους φοιτητές στην κατανόηση και επίλυση των θεμάτων. Τα θέματα εξετάσεων είναι διαφορετικά σε κάθε εξεταστική περίοδο του ίδιου έτους και δεν πρέπει να ανακυκλώνονται.


Μετά το πέρας και των επαναληπτικών εξετάσεων και την ανακοίνωση της βαθμολογίας των φοιτητών, οι εκφωνήσεις και οι ενδεικτικές απαντήσεις (όχι όμως και ο ενδεικτικός τρόπος και τα κριτήρια βαθμολόγησης) των θεμάτων αναρτώνται με ευθύνη του Συντονιστή στην ιστοσελίδα της ΘΕ.