Οργάνωση εξετάσεων ΘΕ

 

Πριν από τις εξετάσεις, το Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων του ΕΑΠ θα πρέπει να έχει φροντίσει για την κατάλληλη χωρητικότητα των αιθουσών καθώς και την έγκαιρη αποστολή σε όλα τα μέλη ΣΕΠ καταλόγου με τα τηλέφωνα και τους αριθμούς φαξ όλων των εξεταστικών κέντρων. Οι Συντονιστές είναι υποχρεωμένοι να έχουν αποστείλει έγκαιρα στα μέλη ΣΕΠ αριθμούς τηλεφώνων όπου θα μπορούν τα μέλη ΣΕΠ να επικοινωνήσουν μαζί τους σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Στα εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να υπάρχουν: τηλέφωνο, φαξ, φωτοτυπικό μηχάνημα, κόλλες που θα χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές στις εξετάσεις με ειδική σφραγίδα από το ΕΑΠ καθώς και βεβαιώσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις,  οι οποίες για να είναι έγκυρες θα πρέπει να  έχουν τη σφραγίδα του ΕΑΠ και να υπογράφονται από τον επιτηρητή της κάθε αίθουσας. Την ευθύνη για τη διασφάλιση των ανωτέρω έχει το Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων του ΕΑΠ.

Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΣΕΠ και Συντονιστές), και εφόσον κρίνεται απαραίτητο και διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΑΠ,  συμμετέχουν στην επιτήρηση την ημέρα των εξετάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να υποβοηθούν στην επιτήρηση των εξετάσεων και μέλη του προσωπικού των εξεταστικών κέντρων. Απουσίες μελών ΣΕΠ από την επιτήρηση δικαιολογούνται μόνο αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και έχει προηγούμενα δοθεί, κατόπιν αιτήσεως του ΣΕΠ, γραπτή άδεια από το Συντονιστή και τελική έγκριση από το Διευθυντή του ΠΣ. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων& Εκτέλεσης Έργων του ΕΑΠ σε συνεργασία με το Συντονιστή καταρτίζει τον τελικό κατάλογο των επιτηρητών ανά εξεταστικό κέντρο, ο οποίος αποστέλλεται εγκαίρως σε όλα τα μέλη της Ο.Δ.Π., ενώ σε κάθε εξεταστικό κέντρο ορίζεται από το Συντονιστή ένα μέλος ΣΕΠ ως υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Ο Συντονιστής διατηρεί το δικαίωμα, στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, να εναλλάσσει τους επιτηρητές με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ένα μέλος ΣΕΠ να επιτηρεί το τμήμα του. Στο εξεταστικό κέντρο που ανήκει ο Συντονιστής, μπορεί και να μην οριστεί μέλος ΣΕΠ, καθότι ο ίδιος ο Συντονιστής έχει την ευθύνη αυτή. Κατά την ημέρα των εξετάσεων, το υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων μέλος ΣΕΠ, πρέπει να βρίσκεται στο εξεταστικό κέντρο 60 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της εξέτασης, για να ελέγξει το χώρο ως προς την οργάνωσή του και την τήρηση των όσων αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, ενώ οι υπόλοιποι επιτηρητές θα πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο 30 λεπτά ενωρίτερα. Σε κάθε αίθουσα ορίζεται ένας επαρκής αριθμός επιτηρητών, έτσι ώστε να τηρείται η αναγκαία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής των εξετάσεων αναλογία επιτηρητή προς φοιτητές (ενδεικτικά αναφέρεται μια ελάχιστη αναλογία 1:30).

Main Menu