Διεξαγωγή εξετάσεων

 

Διεξαγωγή εξετάσεων

Ο συντονιστής κάθε Θ.Ε. πρέπει να αποστείλει με φαξ τα θέματα στο υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων μέλος ΣΕΠ κάθε εξεταστικού κέντρου σε όλες τις πόλεις, μία ώρα πριν από τις εξετάσεις. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν τα θέματα να παραδίδονται σε σφραγισμένους φακέλους από το Συντονιστή της Θ.Ε. στο συγκεκριμένο μέλος ΣΕΠ, το οποίο και θα ανοίγει το φάκελο παρουσία των επιτηρητών του εξεταστικού κέντρου και θα παραδίδει σε αυτούς τα θέματα μισή ώρα πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Πριν δοθούν τα θέματα στους φοιτητές, γίνεται έλεγχος της αστυνομικής ταυτότητας σε συνδυασμό με τη φοιτητική ταυτότητα κάθε φοιτητή και κάθε φοιτητής υπογράφει σε κατάσταση συμμετοχής στις εξετάσεις. Σε περίπτωση απώλειας της φοιτητικής ταυτότητας, ο φοιτητής υπογράφει υπεύθυνη δήλωση (σε απλό χαρτί), όπου αναφέρει ότι είναι φοιτητής του ΕΑΠ με Α.Μ…. και ότι έχει χάσει την φοιτητική του ταυτότητα. Μετά τον έλεγχο της ταυτότητας των φοιτητών οι φοιτητές κάθονται με τον τρόπο που θα τους υποδείξουν οι επιτηρητές. Η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων στις αίθουσες δεν πρέπει να είναι πολύ μικρή και η διάταξη των καθισμάτων να είναι τέτοια ώστε να υπάρχει λογική φυσική απόσταση μεταξύ των εξεταζομένων, έτσι ώστε να μην είναι εύκολη η συνομιλία και η συνεργασία. Στο έδρανο του φοιτητή δεν επιτρέπεται να υπάρχουν καθόλου βιβλία (εκτός αν η εξέταση προβλέπεται να διεξάγεται με ανοικτά βιβλία), τσάντες, κασετίνες ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Τα κινητά τηλέφωνα των φοιτητών πρέπει να είναι κλειστά και τοποθετημένα επάνω στα έδρανα της εξέτασης. Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να κάνουν διάλειμμα για να καπνίσουν κατά την ώρα της γραπτής εξέτασης, ούτε να βγουν από την αίθουσα, πριν παραδώσουν οριστικά το γραπτό τους εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και πάντα υπό την επίβλεψη επιτηρητή.

Πριν δοθούν επίσης τα θέματα, γίνεται ενημέρωση των φοιτητών για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση αντιγραφής ή συνομιλίας ή συνεργασίας με οποιοδήποτε τρόπο. Για την άρτια διεξαγωγή των εξετάσεων, την ορθή επιτήρηση και την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη έχει ο επιτηρητής. Ο επιτηρητής μπορεί χωρίς άλλη προειδοποίηση να μονογράψει ή να πάρει το γραπτό  των φοιτητών που αντιγράφουν ή μιλούν (κατά τη διάρκεια των εξετάσεων) ή η συμπεριφορά τους αντιβαίνει στην ορθή διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το γραπτό τους μηδενίζεται. Οι φοιτητές αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις, αλλά το γεγονός της αντιγραφής  καταχωρείται στο φάκελό τους στο Μητρώο Φοιτητών και σε περίπτωση επανάληψης (σε εξέταση οποιασδήποτε άλλης Θ.Ε.) παραπέμπονται σε αρμόδια επιτροπή του ΕΑΠ για την επιβολή κυρώσεων. Εάν ένας φοιτητής επιθυμεί να ρωτήσει κάτι (το οποίο θα πρέπει να μην είναι σχετικό προς την ύλη), θα πρέπει να απευθυνθεί στον επιτηρητή. Εάν ο επιτηρητής κρίνει ότι μπορεί να απαντήσει, θα απαντήσει προφορικά με τρόπο τέτοιο ώστε να ακουστεί και από άλλους φοιτητές. Οι φοιτητές ενημερώνονται επίσης ότι τα φύλλα των θεμάτων θα διανεμηθούν με ορατή την άγραφη πλευρά τους και ότι μέχρι να δοθεί επισήμως η έναρξη της εξέτασης, δεν επιτρέπεται να τα κοιτάξουν, ενώ αμέσως μόλις δοθεί επισήμως η λήξη της εξέτασης, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να σταματήσουν να γράφουν.

Μετά τη διανομή των θεμάτων και φύλλων από κόλλες τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές για να γράψουν τις απαντήσεις τους, ανακοινώνεται επισήμως η έναρξη και η διάρκεια της εξέτασης στον πίνακα, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις και μισή (31/2) ώρες. Η διάρκεια της εξέτασης μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να είναι μεγαλύτερη από τρεις και μισή (31/2) ώρες, μετά από  αιτιολογημένη εισήγηση του Συντονιστή της Θ.Ε. και έγκριση από το Διευθυντή του ΠΣ. Ακολούθως, οι φοιτητές μπορούν να κοιτάξουν τα θέματα και να ξεκινήσουν να γράφουν. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπονται επεξηγήσεις – διευκρινίσεις και αυτό διότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εξεταζόμενοι φοιτητές, σε οποιαδήποτε αίθουσα ή πόλη, έχουν την ίδια πληροφόρηση. Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις έχουν κριθεί απαραίτητες είναι ενσωματωμένες στο έντυπο των θεμάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον κριθεί απαραίτητο από το Συντονιστή ότι πρέπει να δοθούν ορισμένες διευκρινίσεις, αυτές θα πρέπει να δοθούν στους φοιτητές σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Κανένας φοιτητής δεν μπορεί να αποχωρήσει οριστικά από την αίθουσα, στην οποία διεξάγονται οι εξετάσεις, πριν από την παρέλευση 60 λεπτών από τη στιγμή που έχουν δοθεί τα θέματα. Επιπλέον, κανένας φοιτητής δεν μπορεί να προσέλθει στην αίθουσα διεξαγωγής των εξετάσεων μετά από την παρέλευση 30 λεπτών από την έναρξη των εξετάσεων. Κάθε μια ώρα υπενθυμίζεται στους φοιτητές ο χρόνος που τους απομένει έως τη λήξη της εξέτασης. Το ίδιο γίνεται στα 15 λεπτά και στα 5 λεπτά πριν από τη λήξη της εξέτασης.

Τα κινητά τηλέφωνα ΣΕΠ, Συντονιστών και Διευθυντή του ΠΣ πρέπει να είναι ανοικτά (σε δόνηση) για την περίπτωση που κάποιο μέλος ΣΕΠ αντιμετωπίσει πρόβλημα. Την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο έχει το υπεύθυνο μέλος ΣΕΠ που έχει οριστεί από το Συντονιστή της Θ.Ε. Την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε Θ.Ε. την έχει ο Συντονιστής της Θ.Ε.  Εάν κατά τη διάρκεια της εξέτασης προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, το υπεύθυνο μέλος ΣΕΠ ενημερώνει το Συντονιστή και εκείνος με την σειρά του τον Διευθυντή του ΠΣ. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί, μπορεί σε διάστημα τριών (3) ημερών από την εξέταση να υποβάλλει προς το Συντονιστή της Θ.Ε. ενυπόγραφα σχόλια ή παρατηρήσεις σχετικά με την αρτιότητα της διεξαγωγής της εξέτασης. Η παραπάνω προβλεπόμενη διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων διαβάζεται στους φοιτητές κάθε εξεταστικού κέντρου από το μέλος ΣΕΠ που επιτηρεί, πριν δοθούν τα θέματα.

Οι Κοσμήτορες ή οι Αναπληρωτές Κοσμήτορες, μετά από συνεννόηση με τον αντίστοιχο Κοσμήτορα, δύνανται να πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους των εξεταστικών κέντρων όπου διεξάγονται οι εξετάσεις.

Ο κάθε διδάσκων παραλαμβάνει τα γραπτά που αντιστοιχούν στους φοιτητές που επιτήρησε και τα παραδίδει στους διδάσκοντες που θα τα διορθώσουν. Οι διδάσκοντες, αφού διορθώσουν τα γραπτά, καταχωρούν τον βαθμό, των τελικών εξετάσεων στον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. εντός 10 ημερών και των επαναληπτικών εξετάσεων εντός 6 ημερών. Επίσης, ενημερώνουν τους φοιτητές με συνοπτικά σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης και βεβαιώνονται ότι κάθε φοιτητής έχει πράγματι λάβει την πληροφόρηση αυτή.

Συνιστάται στα μέλη ΣΕΠ, όταν βαθμολογούν, να κάνουν τις διορθώσεις πάνω στο γραπτό, ώστε να είναι άμεσα δυνατή η τεκμηρίωση της βαθμολογίας σε περίπτωση που ζητήσει διευκρινίσεις ο εξεταζόμενος, ενώ στην αρχική σελίδα του γραπτού θα πρέπει να υπάρχουν αναλυτικά οι βαθμοί κάθε ερωτήματος καθώς και το άθροισμα του τελικού βαθμού του γραπτού. Οι φοιτητές δεν μπορούν να ζητήσουν αναβαθμολόγηση των γραπτών τους των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Π.Σ. που παρακολουθούν. Τα γραπτά κρατούνται από τα μέλη ΣΕΠ ή, σε περίπτωση αποχώρησής τους, από το Συντονιστή της Θ.Ε., για ένα χρόνο. Σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων από την προβλεπόμενη διαδικασία και κατόπιν έγγραφης καταγγελίας, ο Διευθυντή του ΠΣ έχει δικαίωμα, μετά από εξέταση των γεγονότων, να παραπέμψει το θέμα στην Κοσμητεία της Σχολής με ταυτόχρονη πρόταση κυρώσεων για τους παραβάτες.

 

Main Menu