Καθήκοντα Μέλους ΣΕΠ

  

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από τα μέλη Δ.Ε.Π. και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.), έργο των οποίων είναι η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η αντικειμενική κρίση της προόδου των φοιτητών, η επιστημονική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Σ. και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού.

Πιο συγκεκριμένα, το μέλος Σ.Ε.Π. του ΕΑΠ έχει τα παρακάτω καθήκοντα:

 1. Μελετά το επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό που του δίδεται από το ΕΑΠ και ιδιαίτερα από τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, καθώς και το υλικό σχετικά με τις σπουδές στο ΕΑΠ και τη Θ.Ε. (τα οποία βρίσκονται και στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ), ενώ συμμετέχει και στα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το ΕΑΠ.
 2. Μελετά και αφομοιώνει σε βάθος το διδακτικό υλικό και το διασυνδέει, όπου θεωρεί απαραίτητο, με τη συναφή βιβλιογραφία. Κατά τη διάρκεια της μελέτης του, σημειώνει τυχόν παροράματα ή «σημεία προς βελτίωση» του διδακτικού υλικού και τα προωθεί στο Συντονιστή ή στην αρμόδια επιτροπή. Επίσης, φροντίζει να εξασφαλίζει πρόσωπα-πηγές, τα οποία θα μπορεί να συμβουλεύεται προκειμένου να χειριστεί ορισμένες εξειδικευμένες περιοχές του διδακτικού υλικού.
 3. Ενημερώνεται συνεχώς από την ιστοσελίδα της Θ.Ε., έτσι ώστε να είναι σε θέση να:
  • καθοδηγεί τους φοιτητές του στη χρήση της,
  • χρησιμοποιεί το δικτυακό χώρο της Θ.Ε. και
  • συνεισφέρει στη διαδικασία εμπλουτισμού και ανανέωσης αυτής.
 1. Συμμετέχει σε όλες τις συναντήσεις της Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού της Θ.Ε. στην οποία ανήκει και συνεργάζεται με το Συντονιστή της Θ.Ε. και τα άλλα μέλη της ΟΔΠ σε θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τη μελέτη του διδακτικού υλικού από τους φοιτητές. Παράλληλα, συμβάλλει μέσα από τη συμμετοχή του και σε επιτροπές που δημιουργούνται στο πλαίσιο της ΟΔΠ, στην εκπόνηση θεμάτων, ενδεικτικών αποκρίσεων καθώς και τρόπου και κριτηρίων βαθμολό­γησης των Γ.Ε., στην εκπόνηση θεμάτων, απαντήσεων και του ενδεικτικού τρόπου και κριτηρίων βαθμολόγησης των γραπτών τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων, στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με το απαραίτητο διδακτικό υλικό κλπ.
 2. Τηρεί δελτίο παρακολούθησης κάθε φοιτητή.
 3. Επικοινωνεί με τους φοιτητές τηλεφωνικά, με επιστολές ή e-mail, μετά από δική του πρωτοβουλία τουλάχιστον 6 φορές κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (πριν από την 1η ΟΣΣ, ανάμεσα στις ΟΣΣ και μετά την τελευταία ΟΣΣ). Κατά την επικοινωνία του με τους φοιτητές το μέλος ΣΕΠ τους συμβουλεύει, τους ενθαρρύνει και τους καθοδηγεί. Για το σκοπό αυτό το μέλος ΣΕΠ ορίζει υποχρεωτικά, κατόπιν συνεννοήσεως με φοιτητές, ένα τρίωρο εβδομαδιαίως («ώρες επικοινωνίας») κατά το οποίο θα είναι τηλεφωνικά διαθέσιμος και ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές του. Επίσης, κάθε μέλος ΣΕΠ υποχρεούται να απαντά σε όλα τα e-mails των φοιτητών του σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 4. Προετοιμάζει και διεξάγει τις ΟΣΣ. Εφόσον δεν μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να παραβρεθεί σε κάποια από τις προγραμματισμένες ΟΣΣ θα πρέπει να υποβάλει εγκαίρως, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της Ο.Σ.Σ., εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, σχετικό αίτημα στο Συντονιστή της Θ.Ε. και να λάβει την έγκρισή του αλλά και αυτή του Διευθυντή του ΠΣ. Στη συνέχεια, σε συνεννόηση με το Συντονιστή της Θ.Ε., θα πρέπει να υποβάλει στο αρμόδιοτμήμα αίτημα για τη μεταβολή του χρόνου πραγματοποίησης της Ο.Σ.Σ. και να ενημερώνει εγκαίρως τους φοιτητές του τμήματός του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού έχει προηγούμενα δοθεί, κατόπιν αιτήσεως του ΣΕΠ, γραπτή άδεια από το Συντονιστή και τελική έγκριση από το Διευθυντή του ΠΣ ορίζεται, με ευθύνη του Συντονιστή της ΘΕ αντικαταστάτης του, μέλος ΣΕΠ του Προγράμματος χωρίς να επέλθει μεταβολή του χρόνου πραγματοποίησης της Ο.Σ.Σ. και ενημερώνεται από τον Συντονιστή το αρμόδιοτμήμα. Κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ το μέλος ΣΕΠ φροντίζει να διατηρείται η ομαλότερη δυνατή πορεία διεξαγωγής των σπουδών και η μεγαλύτερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ του ιδίου και των φοιτητών καθώς και των φοιτητών μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα: ενημερώνει τους φοιτητές για τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της Θ.Ε. καθώς και για τον τρόπο μελέτης του διδακτικού υλικού, ελέγχει εάν όλοι οι φοιτητές έχουν παραλάβει το διδακτικό υλικό (σε αντίθετη περίπτωση ειδοποιεί το αρμόδιο τμήμα του ΕΑΠ), τους ενημερώνει για πηγές πρόσθετης πληροφόρησης (π.χ. ιστοσελίδες, έντυπα, κ.ά.) σχετικά με το αντικείμενο της Θ.Ε., που μπορεί να τους φανούν χρήσιμες τόσο κατά τη μελέτη τους όσο και κατά την εκπόνηση Γ.Ε. και τους προετοιμάζει για τις Γ.Ε., ενώ παράλληλα τους κινητοποιεί ώστε να συμμετέχουν στη διαδικασία συλλογής παροραμάτων. Φροντίζει για την «πρόσωπο με πρόσωπο» αλληλογνωριμία του με τους φοιτητές. Συζητά με τους φοιτητές σχετικά με τον τρόπο και τη συχνότητα όλων των μορφών της μεταξύ τους επικοινωνίας και ελέγχει εάν ο κατάλογος με τις διευθύνσεις, τους τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ. των φοιτητών, που του κοινοποιείται από το ΕΑΠ, χρειάζεται αλλαγές, ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους φοιτητές να συγκροτούν ομάδες εργασίας στο πλαίσιο των οποίων θα συνεργάζονται μεταξύ τους είτε δια ζώσης είτε διά μέσω του διαδικτύου για τη μελέτη και την κατανόηση της διδακτέας ύλης, καταγράφει τον αριθμό των απόντων φοιτητών και ομαδοποιεί και προωθεί τυχόν αιτήματα των φοιτητών στο Συντονιστή.
 5. Ενημερώνει προσωπικά τους φοιτητές: α) για τους βαθμούς των Γ.Ε. και το δικαίωμα συμμετοχής τους στις τελικές εξετάσεις καθώς και β) για το βαθμό των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισμούς σπουδών.
 6. Πληροφορεί, το αργότερο εντός μίας εβδομάδας μετά από κάθε ΟΣΣ, το Συντονιστή της Θ.Ε., για το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα των ΟΣΣ.
 7. Αξιολογεί τις Γ.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες βαθμολόγησης και τηρεί τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Γ.Ε., ενώ ενημερώνει εντός μίας εβδομάδας από την αποστολή των σχολίων και των Γ.Ε. στους φοιτητές, το Συντονιστή της Θ.Ε. για την πορεία των φοιτητών όπως αυτή αποτυπώνεται μετά από τη βαθμολόγηση κάθε Γ.Ε.. Το μέλος ΣΕΠ ενημερώνει τους σχετικούς ηλεκτρονικούς χώρους του Ε.Α.Π. με το βαθμό κάθε φοιτητή μετά από τη βαθμολόγηση κάθε Γ.Ε.
 8. Τα μέλη ΣΕΠ υποχρεούνται να συμμετάσχουν στην επιτήρηση την ημέρα των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων, τηρώντας τον ισχύοντα Κανονισμό Εξετάσεων και μετά τις εξετάσεις, συμμετέχουν στην αξιολόγηση και στη βαθμολογία των γραπτών των φοιτητών της Θ.Ε. και ενημερώνουν προσωπικά το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών για τις βαθμολογίες των φοιτητών τους, με τον τρόπο που αυτό ζητείται.
 1. Αποβλέπει στην απόκτηση πλήρους εικόνας για κάθε φοιτητή (μορφωτικά και ατομικά του χαρακτηρι­στικά, ενδιαφέροντα και εκπαιδευτι­κές ανάγκες του, δυνατά και αδύνατα σημεία του στην πορεία της μάθησης, προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζει κλπ.), ώστε να καταστρώσει τη στρατηγική με την οποία θα μπορέσει να υποστηρίξει και να συμβουλεύσει καθέναν προσωπικά. Ιδιαίτερη σημασία δίνει στην επικοινωνία με τους φοιτητές που έχει διαπιστώσει ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σπουδές, έχουν τάση να καθυστερούν στην πορεία της μελέτης τους ή διατρέχουν κίνδυνο να εγκαταλείψουν τη Θ.Ε. Τους φοιτητές αυτούς πρέπει με έμφαση να υποστηρίζει τόσο στο επιστημονικό επίπεδο όσο και στο προσωπικό, βοηθώντας τους να αντεπεξέλθουν στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν (επιστημονική καθοδήγηση, συμβουλευτική, εμψύχωση).
 2. Ενημερώνει, μια φορά το χρόνο, το Συντονιστή της Θ.Ε. για την πορεία των σπουδών του τμήματός του.
 3. Κάθε μέλος ΣΕΠ υποχρεούται στην άμεση ανταπόκρισή του σε θέματα που θα του ζητηθούν από το Συντονιστή, το Διευθυντή ή το ΕΑΠ και επικοινωνεί μαζί τους κυρίως μέσω e-mail, η χρήση του οποίου είναι απαραίτητη.
 4. Αναλαμβάνει ως επιβλέπων την επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, στα Π.Μ.Σ. στα οποία εκπονούνται, και ως δεύτερος αξιολογητής σε ισάριθμεςΜεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες, σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό του ΕΑΠ.
 5. Το μέλος ΣΕΠ προσλαμβάνεται για διάστημα 10 μηνών. Υποχρεούται όμως και μετά τη λήξη της σύμβασής του χωρίς επιπλέον αμοιβή να παρέχει κάθε μορφή παρεπόμενης εργασίας που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου που του είχε ανατεθεί. Ο τρόπος αμοιβής και η αποζημίωση του μέλους ΣΕΠ καθορίζονται στη σύμβαση εργασίας που υπογράφει με το ΕΑΠ. Το ΕΑΠ είναι δυνατόν να αλλάζει έγκαιρα τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το μέλος ΣΕΠ, στο πλαίσιο της βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος. Οι υποχρεώσεις αυτές θα αποτυπώνονται, κατά περίπτωση, στις συμβάσεις που υπογράφει αυτό με το ΕΑΠ.

Η τήρηση  των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο  αξιολόγησης του έργου του μέλους ΣΕΠ.

Main Menu