Καθήκοντα Συντονιστή

 

Σε κάθε Θ.Ε. ορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας ένας Συντονιστής με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Θ.Ε. και την αντικειμενική κρίση της προόδου των φοιτητών, την ομογενοποίηση των δραστηριοτήτων των μελών ΣΕΠ που ανήκουν σε αυτή και την αποτελεσματική επικοινωνία και συντονισμό της δράσης της ΟΔΠ τόσο μεταξύ των μελών της όσο και με το Διευθυντή του Π.Σ.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του Συντονιστή της Θ.Ε. είναι τα εξής:

 • Η προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή τριών τουλάχιστον συναντήσεων της Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού (ΟΔΠ). Μέρος της προετοιμασίας και οργάνωσης της ΟΔΠ αποτελούν: η εκπόνηση καταλόγου θεμάτων προς συζήτηση πριν από κάθε συνάντηση σε συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ, η τήρηση πρακτικών, τα οποία «αναρτώνται» στο δικτυακό χώρο του Π.Σ. και παράλληλα κοινοποιούνται εντός 2 εβδομάδων από τη διεξαγωγή της ΟΔΠ στο Διευθυντή του Π.Σ. και η ενεργοποίηση και συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων ΣΕΠ στις επιτροπές που λειτουργούν στο πλαίσιο της ΟΔΠ.
 • Η συμμετοχή στις συναντήσεις της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, που οργανώνονται από το Διευθυντή του ΠΣ.
 • Η συνεισφορά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού μέσα από το συντονισμό της προσπάθειας εντοπισμού και συλλογής παροραμάτων, δυσνόητων σημείων κλπ. από τα μέλη ΣΕΠ και ακολούθως η προώθησή τους στο αρμόδιο τμήμα του ΕΑΠ.
 • Η διαμόρφωση των θεμάτων των Γ.Ε. καθώς και των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων, μαζί με τις ενδεικτικές απαντήσεις και τον ενδεικτικό τρόπο και τα κριτήρια βαθμολόγησης.
 • Η δημιουργία των θεμάτων της επιπλέον (3ης) εξεταστικής που διεξάγεται κάθε Νοέμβριο για τους επί πτυχίω φοιτητές των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με ετήσιες Θ.Ε. καθώς και η διόρθωση των γραπτών.
 • Η άμεση (εντός προθεσμιών, εάν υπάρχουν) ανταπόκρισή του τόσο σε θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της Θ.Ε. όσο και σε θέματα που θα του ζητηθούν από το ΕΑΠ ή το Διευθυντή του Π.Σ. (π.χ. ζητήματα εγγραφής και κατανομής των φοιτητών, κατάρτιση χρονοδιαγράμματος σπουδών και ΟΣΣ, προτάσεις για εμπλουτισμό/ανανέωση του δικτυακού χώρου της Θ.Ε., έγκριση παρατάσεων υποβολής Γ.Ε. από τους φοιτητές, αντιμετώπιση παραπόνων φοιτητών κλπ.
 • Η γενική εποπτεία και η επικαιροποίηση του εσωτερικού δικτυακού τόπου της Θ.Ε. σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΑΠ και του Διευθυντή του Π.Σ.
 • Η μέριμνα και ο έλεγχος ώστε κάθε μέλος ΣΕΠ να είναι διαθέσιμο να συμβουλεύει τους φοιτητές του για ένα τρίωρο εβδομαδιαίως.
 • Η έγγραφη ενημέρωση του Διευθυντή σχετικά με το διδακτικό και το γενικότερο έργο των διδασκόντων, την επίδοση των φοιτητών και άλλων συναφών θεμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Π.Σ. και το σύστημα αξιολόγησης του ΕΑΠ.
 • Η αξιολόγηση των παλαιών ΣΕΠ και των νέων αιτήσεων ως εισηγητού στην επιτροπή για την επιλογή των μελών ΣΕΠ της Θ.Ε.
 • Η συνεργασία με τις διοικητικές Μονάδες και τα Τμήματα του ΕΑΠ (Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, Τμήμα Βιβλιοθήκης, Τμήμα Διακίνησης Υλικού κλπ.)στην κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου τους.
 • Η ενημέρωση,μια φορά το χρόνο, του Διευθυντή του Π.Σ. για την πορεία των σπουδών της Θ.Ε..

Η τήρηση αυτών των υποχρεώσεων αποτελεί ένα από τα σημαντικά στοιχεία της αξιολόγησης του έργου των Συντονιστών. Στις περιπτώσεις που ο Συντονιστής είναι παράλληλα  και μέλος ΣΕΠ, έχει επιπροσθέτως και εξολοκλήρου τις υποχρεώσεις του μέλους ΣΕΠ.

Main Menu