Καθήκοντα Βοηθού Συντονιστή

Ο  Βοηθός Συντονιστή (ΒΣ) της ΘΕ εργάζεται κάτω από την εποπτεία του Συντονιστή για θέματα που αφορούν τη ΘΕ Ο ρόλος του  είναι κυρίως να δρα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των διδασκόντων της κάθε ΘΕ από τη μία και του Συντονιστή της ΘΕ από την άλλη, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου του Συντονιστή και τη βελτίωση του έργου της ΟΔΠ της ΘΕ Κρίσιμης σημασίας για το έργο του Βοηθού Συντονιστή της ΘΕ είναι η άριστη χρήση Η/Υ και e-mail. Σε κάθε επικοινωνία του με άλλους ΣΕΠ, το ΕΑΠ ή τους φοιτητές, ο  ΒΣ ενεργεί υπό την πλήρη έγκριση του Συντονιστή. Ο ΒΣ ορίζεται από το Συντονιστή.


Πιο συγκεκριμένα, ο ΒΣ βοηθά το Συντονιστή να επιτελέσει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- Το συντονισμό συναντήσεων μεταξύ του Συντονιστή και των μελών της ΟΔΠ.
- Την εκπόνηση καταλόγου θεμάτων προς συζήτηση πριν από κάθε συνάντηση ΟΔΠ καθώς και την τήρηση συνοπτικών πρακτικών κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης ΟΔΠ και ακολούθως την κοινοποίησή τους στο Διευθυντή και την «ανάρτησή» τους στο δικτυακό χώρο της ΘΕ.
- Τη συγκέντρωση των παροραμάτων των εγχειριδίων από τα μέλη ΣΕΠ και την προώθησή τους στο Διευθυντή.
- Την τελική σύνταξη των θεμάτων και των υποδειγματικών αποκρίσεων των ΓΕ, των θεμάτων και των υποδειγματικών απαντήσεων των (τελικών και επαναληπτικών) εξετάσεων, καθώς και τη  δημιουργία και διατήρηση τράπεζας θεμάτων (θεμάτων εξετάσεων και ΓΕ καθώς  και σχετικού υλικού) της ΘΕ Το υλικό αυτό αναρτάται στο δικτυακό χώρο της ΘΕ.
- Την ανανέωση και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της ΘΕ και παράλληλα την έγκαιρη προώθηση στο Γραφείο Διαχείρισης Ιστοσελίδας του ΕΑΠ του απαραίτητου υλικού (ανακοινώσεων, θεμάτων ΓΕ, θεμάτων εξετάσεων, υποδειγματικών απαντήσεων, πρακτικών ΟΔΠ κλπ.)
- Την ενημέρωση  των ΣΕΠ της ΘΕ σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο και τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη ΘΕ και το ΠΣ, την επεξεργασία των ειδικών εντύπων που αποστέλλονται από τα μέλη ΣΕΠ στο Συντονιστή της ΘΕ, τη συλλογή των διαφόρων προτάσεων (από τα μέλη ΣΕΠ) για τη βελτίωση του προσφερόμενου έργου  και την προώθησή τους το Διευθυντή.
- Τη συνεργασία με τα διάφορα Τμήματα και διοικητικές Μονάδες του ΕΑΠ.
- Την επεξεργασία όλων των ειδικών εντύπων που αποστέλλονται από τα μέλη ΣΕΠ στο Συντονιστή καθώς και τη σύνταξη των ενημερωτικών εντύπων του Συντονιστή προς το Διευθυντή του ΠΣ.

Main Menu