Καθήκοντα Διευθυντή

 

Σε κάθε Π.Σ. ορίζεται από τον Κοσμήτορα ένας Διευθυντής, βασική αποστολή του οποίου είναι ο συντονισμός του Π.Σ., η εξασφάλιση της αντικειμενικής κρίσης της προόδου των φοιτητών, η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας καθώς και η ανάπτυξη της τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης γνώσης από απόσταση.


Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του Διευθυντή είναι τα εξής:
- Η εκπόνηση καταλόγου θεμάτων προς συζήτηση πριν από κάθε συνάντηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών σε συνεργασία με τους Συντονιστές των Θ.Ε., η καταγραφή όλων των απόψεων σε πρακτικά, καθώς και η υλοποίηση των αποφάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  του Κανονισμού Λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Οργάνων.
- Η συνεισφορά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού (παρακολούθηση και έλεγχο της συλλογής παροραμάτων, δυσνόητων σημείων από τις Θ.Ε. κλπ.) και η δημιουργία καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, που θα είναι χρήσιμα στο πρόγραμμα.
- Η τακτική επικοινωνία με το Συντονιστή, τα μέλη ΣΕΠ και το ΕΑΠ και η άμεση (εντός προθεσμιών, εάν υπάρχουν) ανταπόκρισή του σε θέματα (σχετικά με την ιδιότητά του ως Διευθυντή) που θα του ζητηθούν από το ΕΑΠ ή τον Κοσμήτορα της Σχολής.
- Η έγγραφη ενημέρωση της Κοσμητείας της Σχολής για την πορεία του Π.Σ., με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι Συντονιστές των Θ.Ε., και αφορούν κυρίως τις ΟΣΣ και τις Γ.Ε.. Στην ενημέρωση αυτή επισημαίνονται θέματα σχετικά με το συνολικό έργο των Συντονιστών, το διδακτικό έργο των μελών ΣΕΠ καθώς και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά το ακαδημαϊκό έτος, ενώ μπορεί να διατυπώνονται και προτάσεις για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου του ΕΑΠ.
- Η γενική εποπτεία και η επικαιροποίηση του εσωτερικού δικτυακού τόπου του Π.Σ. σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΑΠ.
- Η υποβολή σχετικής πρότασης για την επιλογή των Συντονιστών του Π.Σ.
- Η συνεργασία με τις διοικητικές Μονάδες και τα Τμήματα του ΕΑΠ (Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, Τμήμα Βιβλιοθήκης, Τμήμα Διακίνησης Υλικού κλ.) στην κατεύθυνση ενίσχυσης του ρόλου τους.

- Η συνεργασία με την/τις Ομάδα/ες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) της Σχολής για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις.


Η τήρηση αυτών των υποχρεώσεων αποτελεί ένα από τα σημαντικά στοιχεία της αξιολόγησης του έργου του Διευθυντή.

 

Main Menu