Καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή

Ο Βοηθός του Διευθυντή των Π.Σ. του ΕΑΠ εργάζεται κάτω από την εποπτεία του  Διευθυντή. Ο ρόλος του είναι κυρίως να δρα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ Συντονιστών και ΣΕΠ της κάθε Θ.Ε. από τη μία και του Διευθυντή  του Π.Σ. από την άλλη, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου του Διευθυντή  και την  παραπέρα βελτίωση του Π.Σ. Κρίσιμης σημασίας για το έργο του  Βοηθού Διευθυντή  είναι η διδακτική εμπειρία του στην ΑεξΑΕ, η άριστη χρήση Η/Υ και e-mail και η ευχέρεια επικοινωνίας σε τουλάχιστον μία γλώσσα εκτός της ελληνικής. Ο βοηθός Διευθυντή ορίζεται από τον Διευθυντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βοηθός Διευθυντή του Π.Σ. βοηθά το Διευθυντή να επιτελέσει, μεταξύ άλλων τα εξής:
- Το συντονισμό συναντήσεων (της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών ή έκτακτων) μεταξύ του  Διευθυντή  και των Συντονιστών των Θ.Ε., τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων αυτών και τη συλλογή και ομογενοποίηση των προτάσεων για τη βελτίωση του προσφερόμενου έργου από τα μέλη ΣΕΠ και τους Συντονιστές των Θ.Ε. του Π.Σ.
- Τη συγκέντρωση των παροραμάτων (errata) των εγχειριδίων από τους Συντονιστές και την προώθησή τους στο αρμόδιο τμήμα του ΕΑΠ καθώς και τη δημιουργία καταλόγου Επιστημονικών Περιοδικών που είναι χρήσιμα στο πρόγραμμα και την παροχή πληροφοριών στη βιβλιοθήκη για την προμήθειά τους.
- Την ανανέωση και εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Π.Σ.
- Τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων (εξετάσεων και Γ.Ε.) του Π.Σ.
- Την ενημέρωση των μελών ΣΕΠ, αλλά και των φοιτητών για δραστηριότητες που συνδέονται με τις δραστηριότητες του Π.Σ.
- Τη συνεργασία με τα διάφορα Τμήματα και τις διοικητικές Μονάδες του ΕΑΠ αλλά και με άλλες εξωτερικές υπηρεσίες και φορείς.
- Την επεξεργασία όλων των ειδικών εντύπων που αποστέλλονται από τους Συντονιστές στο Διευθυντή, τη σύνταξη με βάση αυτά των σχετικών εντύπων του Π.Σ. καθώς και τη σύνταξη των εκθέσεων του Διευθυντή προς την Κοσμητεία.

Main Menu