Τι είναι το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ και ποιος ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας);

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΑΠ είναι αρμόδιο για θέματα συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών κ.λπ.), Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σύνδεσης με την αγορά εργασίας, Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ερευνητικών Προγραμμάτων, Προγραμμάτων Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης καθώς και Υποτροφιών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στο http://career.eap.gr/.
Η ΔΑΣΤΑ αποτελεί την κύρια πύλη διασύνδεσης του ΕΑΠ με την αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητας και παρέχει τους μηχανισμούς και το πλαίσιο συντονισμού και προγραμματισμού όλων των ενεργειών προώθησης της σταδιοδρομίας, της απασχόλησης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές, τους αποφοίτους και γενικότερα την κοινότητα του ΕΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΑΣΤΑ μεριμνά για την βιώσιμη και συντονισμένη προσέγγιση των πολιτικών και τη συνεργασία των επιμέρους τμημάτων και υπηρεσιών του Ιδρύματος. Για πληρέστερη ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε το http://dasta.eap.gr/.

Main Menu