Ποια είναι η περίοδος που δηλώνει ένας φοιτητής νέα/νέες Θεματική/ές Ενότητα/ες;

Η περίοδος δήλωσης νέων Θεματικών Ενοτήτων ξεκινάει με το τέλος των Γραπτών Εξετάσεων (διάστημα κατά προσέγγιση Ιούνιος – Ιούλιος) και ολοκληρώνεται 10 ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας Επαναληπτικής Εξέτασης (διάστημα κατά προσέγγιση έως 10 Αυγούστου).

Main Menu