Ερευνητικά Έργα

ΕΡΓΟ

Πρόγραμμα Δράσης για την Πρωτοβουλία του ΕΑΠ για την εκπαίδευση προσφύγων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Καθ. Γιώργος Ανδρουλάκης

Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Διεθνών Σχέσεων

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Πόροι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο PRESS (ακρωνύμιο του Provision of Refugee Education and Support Scheme/Πρωτοβουλία Παροχής Εκπαίδευσης και Υποστήριξης στους Πρόσφυγες) στοχεύει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και παρεμβάσεων υποστήριξης για τους πρόσφυγες, με έμφαση στην πρωτογενή έρευνα και στην εκπαιδευτική ενδυνάμωση παιδιών και ενηλίκων προσφύγων που διαμένουν στην Ελλάδα.  Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει την ποιοτική έρευνα επικοινωνιακών, γλωσσικών και εκπαιδευτικών αναγκών και προσδοκιών των προσφύγων (ανά ηλικία).
Ο δεύτερος άξονας στοχεύει στη γλωσσική και πολιτισμική ένταξη και προσαρμογή προσφύγων (ενηλίκων και παιδιών) μέσα από δράσεις άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. 
Ο τρίτος άξονας εστιάζει στην κοινωνική ευαισθητοποίηση, στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την εκπαιδευτική ενδυνάμωση των προσφύγων.

​Project PRESS (Provision of Refugee Education and Support Scheme) will plan and implement a series of educational interventions for refugees currently residing in Greece, with a strong emphasis on qualitative research and the adoption of good practices according to international standards.

The project's first axis entails qualitative field research on the linguistic, educational and communication needs and expectations of refugees (in different age groups).
The second axis aims at the linguistic and cultural integration and adjustment of refugees (children and adults) through non-formal and informal learning interventions.
The third axis focuses on awareness-raising, provision of support services and targeted interventions for the long-term educational empowerment of refugees in Greek society.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/6/2016 – 31/12/2017

Site http://www.press-eap.net/

 

ΕΡΓΟ

Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

 Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης- Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις, διάθεση λογισμικού

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και της ιλύος των  Κέντρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση της πληροφορικής.
Βασικός στόχος  του έργου  είναι η δημιουργίας ενός λογισμικού, που θα δώσει τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής  της επαναχρησιμοποίησης των  ΕΥΑΑ και της ιλύος στη γεωργία.
Το λογισμικό αυτό βασικά θα χρησιμοποιηθεί    στην άρδευση των καλλιεργειών και στη βελτίωση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων  με την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των υγρών και  βιοστερεών αποβλήτων.
Δεδομένου του γεγονότος, ότι τόσο τα ΕΥΑΑ  όσο και κυρίως  η ιλύς είναι φορείς  θρεπτικών στοιχείων απαραιτήτων για την ανάπτυξη των  φυτών,  το λογισμικό αυτό αναμένεται να  συμβάλει στην   συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη  μείωση   των εισροών ανόργανων λιπασμάτων και  από τον εξορθολογισμό  της παραγωγής των ενεργοβόρων λιπασμάτων,  στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των  αγόνων εδαφών και στην προστασία του περιβάλλοντος από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη  είσοδο διαφόρων  οργανικών και ανόργανων  εισροών στο έδαφος.
Ο τελικός στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των παραγομένων ετησίως εκατομμυρίων κυβικών ΕΥΑΑ, τα οποία σήμερα διοχετεύονται  στα επιφανειακά νερά  (λίμνες, θάλασσες) και μοιραίως προκαλούν ευτροφισμό των νερών.
Περαιτέρω, η συμβολή του λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική στην ελεγχόμενη  αξιοποίηση της ιλύος και στην αποδοτική εκμετάλλευση των περιεχομένων σε αυτή, θρεπτικών στοιχείων και κυρίως της οργανικής ουσίας, η οποία είναι τόσο αναγκαία  για τα μεσογειακά και ελληνικά εδάφη.
Το λογισμικό θα  προβλέπει τη ρύπανση του εδάφους με βαρέα μέταλλα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασία του πριν  η ρύπανση λάβει μεγάλες διαστάσεις και καταστεί ενδεχομένως δυσεπίλυτη
Σε τελευταία ανάλυση, το  προτεινόμενο  έργο αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών των 380 Κέντρων Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΚΕΛ) της χώρας, τα οποία  σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένει σύντομα τη λύση του. Το λογισμικό θα είναι σε 2 γλώσσες ελληνικά-αγγλικά και θα διατίθεται σε διάφορες Χώρες για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις ΘΕ του ΠΜΣ ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του οποίου ο ΕΥ είναι διευθυντής σπουδών και αναμένεται να συμβάλλει:
α. στην προώθηση ενός λογισμικού απόλυτα απαραίτητου ιδιαίτερα για Χώρες όπως Μεσογειακές, Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής
 
β. στην αναβάθμιση του εποπτικού υλικού της ΔΙΑ για τους φοιτητές μας με την δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού.

Επιδιωκόμενη διεθνοποίηση με την έκδοση του λογισμικού στην Αγγλική.
Αναβάθμιση του εποπτικού υλικού των φοιτητών και της παρεχόμενης εκπαιδευσής τους στην ΔΙΑ.
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/1/2015-31/12/2016

 

ΕΡΓΟ

TALE - Teachers' Assessment Literacy Enhancement

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Δρ. Νικόλαος Σηφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΑΣ ΕΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Erasmus+

ΑΞΟΝΑΣ

Cooperationn for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for School Education

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

University of Cyprus (coordinator), Hellenic Open University, University of Debrecen De, Padagogische Hochschule Heidelberg, University of Bedfordshire

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Περιγραφή: Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδελεχή επιμόρφωση των διδασκόντων ξένων γλωσσών σε θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών αξιολόγησης της γλωσσομάθειας των μαθητών μέσα στην τάξη. Η επιμόρφωση θα βασιστεί σε αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) το οποίο θα εκπονηθεί μετά από αναλυτική διερεύνηση των αναγκών μεγάλου αριθμού διδασκόντων και μαθητών στην Ευρώπη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

9/2015-8/2018

 

ΕΡΓΟ

IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports, dealing with discrimination, racism and violence incidents 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Δρ. Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Erasmus + 

ΑΞΟΝΑΣ

Erasmus+ Programme: Support for Collaborative Partnerships in the field of Sport (ΚΑ3 Erasmus+ Programmes)

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

1. Regional Center of Vocational Training and Lifelong Learning-RCVTLLL
2. Konstantin Preslavsky University of Shumen (SHU)
3. University of Jyväskylä (JYU)
4. Oltalom Sport Association (OSA)
5. University Santiago De Compostela
6. Hellenic Open University (HOU)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Τα περιστατικά διακρίσεων και ρατσισμού στον τομέα του μαζικού αθλητισμού είναι μια νέα μάστιγα που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως με αποτελεσματικότητα και δημιουργικούς τρόπους.
Οι επιπτώσεις των διακρίσεων και του ρατσισμού σε αυτόν τον τομέα, είναι εξίσου αρνητικές και δυσάρεστες όπως σε κάθε κοινότητα ανθρώπων, όπου ο καθένας είναι διαφορετικός, αλλά ως μέλη μιας ομάδας ή κοινότητας σέβονται και τηρούν ένα κοινό σκοπό. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες που θα προκύψουν και οι αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων (του Προγράμματος) είναι ένα σημαντικό βήμα προς την εξαφάνιση, τη κατεύθυνση και την επίλυση θεμάτων όπως τα περιστατικά βίας στον αθλητισμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

01/01/2015 - 31/12/2016

Site

http://150.140.142.12:8181/iris/index.php/en/

 

 

ΕΡΓΟ

COLISEE - Γλωσσικές, διαπολιτισμικές και επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται από τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (Compétences Linguistiques et Interculturelles au Service des Entreprises en Europe / Linguistic, intercultural and enterprise skills needed by European businesses)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Δρ. Χατζηνικήτα Βασιλεία, Καθηγήτρια ΣΑΣ ΕΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Erasmus + 

ΑΞΟΝΑΣ

Erasmus +, Lifelong Learning Programme / Key Action 2 (KA2)

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

• University of Montpellier, France (Project Leader)
• Paul Valery University Montpellier, France
• Open Digital Space for the Mediterranean, France
• Linköpings University, Sweden
• University of Southampton, England
• University for Foreigners of Perugia, Italy
• Hellenic Open University, Greece
• National University of Distance Education, Spain
• University of the Balearic Islands, Spain

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο COLISEE εστιάζει στις γλωσσικές, διαπολιτισμικές και επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και επιδιώκει να ενισχύσει την απορρόφηση των μεταπτυχιακών αποφοίτων στην αγορά εργασίας παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι προτεινόμενες αλλαγές στην εκπαίδευση περιλαμβάνουν εκτενέστερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, από το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια έδειξαν ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στα μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι συμμετέχοντες φορείς στο έργο υπογράμμισαν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την εκπαίδευση των καθηγητών στις νέες τεχνολογίες.

Οι στόχοι του έργου COLISEE έχουν ως ακολούθως:
- Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εστιάζοντας σε τρία είδη ικανοτήτων (Γλωσσική επάρκεια σε δύο ευρωπαϊκές γλώσσες, Διαπολιτισμική ικανότητα σε δύο ευρωπαϊκές χώρες και κατάρτιση όσον αφορά τη διαχείριση επιχειρήσεων και τη γνώση της εταιρικής κουλτούρας σε τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκές χώρες).
- Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μέσω της χρήσης των ψηφιακών πόρων (προσαρμογή του ψηφιακού περιβάλλοντος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων, αύξηση της χρήσης των ψηφιακών πόρων, εκπαίδευση του προσωπικού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την εκπαίδευση).
- Ανάπτυξη ενός διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος με θέμα την Πολυγλωσσία και την εταιρική κουλτούρα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

01/09/2014 - 31/08/2016

Site

www.liu.se/colisee   HOU - COLISEE home page: http://quality.eap.gr/index.php/el/home1/16-projects/113-colisee

 

ΕΡΓΟ

FORETELL- Flood and fire safety awareness in virtual world 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Δρ. Ξένος Μιχάλης, Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Erasmus + 

ΑΞΟΝΑΣ

Erasmus +, Lifelong Learning Programme / Key Action 2 (KA2)

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

• Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα) http://www.eap.gr
• Universita ta Malta (Μάλτα) http://www.um.edu.mt/
• Fondo di Enti Locali per la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile - FELCOS UMBRIA (Ιταλία) http://www.felcos.it/
• Chief Directorate Fire Safety and Civil Protection (Βουλγαρία) http://www.nspbzn.mvr.bg/en/default.htm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο «FORETELL» προέκυψε από την ανάγκη προώθησης μιας κουλτούρας στην Ευρώπη με γνώμονα την ασφάλεια απέναντι σε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως είναι οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικού (School Education), αλλά και δασκάλους και φιλοδοξεί να ενισχύσει την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μάθηση και τη διδασκαλία. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί ένας on-line 3D εικονικός κόσμος, στον οποίο θα προσομοιώνονται συγκεκριμένα σενάρια περιβαλλοντικών κινδύνων (πυρκαγιές και πλημμύρες) και τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων βιωματικής μάθησης (π.χ. παιχνίδια ρόλων και στρατηγικής, προσομοιώσεις, κ.λπ.). Το έργο FORETELL στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τα παιδιά σε ένα καινοτόμο, ιδιαίτερα συναρπαστικό περιβάλλον, ούτως ώστε να κατακτηθούν, με ευχάριστο και ασφαλή τρόπο, η ορθή γνώση, οι δεξιότητες και συμπεριφορές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και να ενισχύσει το έργο των εκπαιδευτικών, προκειμένου να προσφέρουν υψηλότερη ποιότητα διδασκαλίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/12/2015-30/11/2017

Site

http://foretell.eap.gr/

 

ΕΡΓΟ

CARE-Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European early childhood education and care

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Δρ. Κωνστατίνος Πετρογιάννης, Καθηγητής ΣΑΣ ΕΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

European Commission, 7th Framework Programme

ΑΞΟΝΑΣ

Theme [SSH.2013.3.2-2] "Early childhood education and care: promoting quality for individual, social and economic benefits"

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

• Utrecht University (The Netherlands)
• University of Oxford (The United Kingdom)
• Early Childhood Education at Free University Berlin (Germany)
• Aarhus Universitet (Denmark)
• HIVA - Research Institute for Work and Society - University of Leuven (Belgium)
• Jyvaskylan Yliopisto (Finland)
• University of Milan - Bicocca (Italy)
• Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
• Instituto Universitario de Lisboa (Portugal)
• Hogskolen I Vestvold (Norway)
• Uniwersytet Warszawski (Poland)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο κεντρικός στόχος του Ερευνητικού Προγράμματος CARE είναι να αναπτυχθεί ένα τεκμηριωμένο και πολιτισμικά-ευαίσθητο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα αποτυπώνει/λαμβάνει υπόψη (α) τους αναπτυξιακούς στόχους, την αξιολόγηση της ποιότητας, τις προσεγγίσεις στα αναλυτικά προγράμματα και τις πολιτικές αποφάσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της ΠΕΦ και (β) τις αποτελεσματικές στρατηγικές/τακτικές για την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και την διαχείριση των δομών ΠΕΦ που βελτιώνουν τον αντίκτυπο της ΠΕΦ. Πρόκειται για συλλογική προσπάθεια ειδικών   από διάφορα επιστημονικά πεδία (παιδαγωγικά, ψυχολογία, κοινωνιολογία, οικονομία), με τη συνεργασία οργανώσεων γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού από 11 χώρες που εκπροσωπούν τις βασικές περιφέρειες της Ευρώπης, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο που είναι πολιτισμικά ευαίσθητο και έχει πολλές πιθανότητες να τύχει ευρείας υποστήριξη τα ενδιαφερόμενα μέρη. Βασικοί στόχοι του CARE:
• Ανάπτυξη ενός τεκμηριωμένου, πολιτισμικά-ευαίσθητου Ευρωπαϊκού πλαισίου για τον καθορισμό και την αξιολόγηση της ποιότητας της ΠΕΦ σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, αναλυτικών προγραμμάτων, και ελέγχου της ποιότητας και της αξιοπιστίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των γονιών, του προσωπικού, και μελών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
 
• Μελέτη των χαρακτηριστικών των αναλυτικών προγραμμάτων, των παιδαγωγικών προσεγγίσεων, και της ποιότητας που συμβάλλουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό στην ανάπτυξη του παιδιού, την μάθηση, και την ευημερία του.
 
• Καθορισμός των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών ΠΕΦ υψηλής ποιότητας και επισήμανση αποτελεσματικών στρατηγικών για την επαγγελματική ανάπτυξη.
• Αξιολόγηση του αντίκτυπου της ΠΕΦ στην Ευρώπη, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα για τα παιδιά από μη-προνομιούχα περιβάλλοντα, και προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τον αντίκτυπο της ΠΕΦ.
 
• Προσδιορισμός των παραγόντων που καθορίζουν την συμμετοχή στις δομές ΠΕΦ, ιδιαίτερα για τα παιδιά από μη-προνομιούχα περιβάλλοντα.
 
• Προσδιορισμός των στρατηγικών χρηματοδότησης που μπορούν να αυξήσουν τα μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και ανάλυση κόστους-οφέλους των υπηρεσιών ΠΕΦ.
 
• Ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών ευημερίας βασισμένων σε ένα πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές στις υπηρεσίες ΠΕΦ και τις διαφορετικές προτεραιότητες μεταξύ των διαφόρων κρατών, με στόχο την παρακολούθηση του παιδιού και λειτουργία των δομών ΠΕΦ.
 
Απώτερο στόχο του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη ενός τεκμηριωμένου, πολιτισμικά-ευαίσθητου Ευρωπαϊκού πλαισίου για τον καθορισμό και την αξιολόγηση της ποιότητας της ΠΕΦ σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, αναλυτικών προγραμμάτων, και ελέγχου της ποιότητας και της αξιοπιστίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των γονιών, του προσωπικού, και μελών του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Prof. Dr. Paul Leseman, Professor of special education, Utrecht University (The Netherlands)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/2014-12/2016

Site

 http://ecec-care.org/about-care 

 

ΕΡΓΟ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Sustainable Energy Management @ Schools in Europe

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΣΘΕΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Erasmus +

ΑΞΟΝΑΣ

 Cooperation for innovation and the exchange of good practices / Strategic Partnerships for vocational education and training

ΕΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

•Associazione Centro Studi Città di Foligno (Coordinator)
•Ecoazioni S.n.C. architetti M.Bastiani e V.Venerucci
•Camera di commercio e industria italiana per la Spagna
•Valsts Izglitibas Satura Centrs
•Severn Wye Energy Agency Ltd
•Inspectoratul scolar judetean Iasi
•Hellenic Open University / DAISSy group
•Technovation Solutions Limited
•Agència Energètica de la Ribera

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

In the Europe 2020 Strategy, the European Union establishes as a priority a sustainable growth and a competitive economy based on emission reduction and the creation of new skills. The green development is an aim shared by all the EU political ideologies, both on economic and social levels, together with education and training, hence the growing request for educational programmes aiming at the development of new competences.

In the perspective of a post – financial crisis it becomes strategic at European level to provide instruments and measures to encourage the uptake of green jobs and stimulate young people to new employment prospects. The SEM@Schools project aims to contribute to this objective by focusing on two main areas, which are considered at the base of the green economy: energy and construction. According to a strategy based on the “learning-by-doing” the young participants in the project will have the opportunity to analyze, under the guidance of industry experts, the energy efficiency of their school buildings and define the consequent improvement strategies.

The project aims to promote the orientation of young people through an academic apprenticeship that helps the students to be in a position to increase their skills and to make them aware of the opportunities for employment related to the energy sector. The aim of the project is therefore to raise awareness about training facilities on the themes of the green economy and to train young people from different European countries on the new professional profiles related to the energy in the construction sector.

The project will involve 80 schools from 5 European countries: Italy, Latvia, Spain, Romania, UK, with 10,000 students informed, 1500 involved in the experimentation, and 200 teachers and 25 companies active in the energy sector.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

01-09-2014 – 31-08-2017

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

450,000 €

Site

http://www.sematschools.eu/

 

ΕΡΓΟ

SONET-BULL-Using social networking ICT tools with peer learning and crowdsourcing techniques to train school communities on how to deal with student bullying

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΣΘΕΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Erasmus +

ΑΞΟΝΑΣ

 Cooperation for innovation and the exchange of good practices / Strategic Partnerships for school education

ΕΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

•Hellenic Open University / DAISSy group (Coordinator)
•Initiatives for efficient training
•Computer Technology Institute & Press Diophantus
•Fondazione Mondo Digitale
•Dublin University / Anti-Bullying Centre

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

The school bullying phenomenon cannot be underestimated because its effects on the students and their families are devastating. It has become an epidemic in our society and this fact has prompted a variety of studies across Europe and globally. The main objective of the SONET-BULL project is to develop a training platform that will provide teachers, teacher trainers and other stakeholders with accredited training material on school bullying, and enable them share their experiences with peers. In this project, we propose to combine modern pedagogical approaches (eLearning and peer learning) with crowdsourcing and widely used technological means (Internet, social networking, mobiles) in order to provide timely and continuous support to the entire community of stakeholders in dealing with school bullying. To create the conditions of a serene learning and efficiently manage the problem of bullying, it is necessary to foster tight cooperation between all key stakeholders, to whom this project is addressed:

Teachers;
Teachers’ educators and trainers;
School principals, counsellors and psychologists;
Parents;
Parent associations;
Regional and local educational authorities;

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 01-09-2014 – 31-08-2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

252,727 €

Site

 http://www.sonetbull.eu/   Social Networking platform http://www.sonetbull-platform.eu/

 

ΕΡΓΟ

TIME

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΣΘΕΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Erasmus +

ΑΞΟΝΑΣ

 Cooperation for innovation and the exchange of good practices / Strategic Partnerships for vocational education and training

ΕΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

•Olympic Training & Consulting Ltd (Coordinator)
•Hellenic Open University / DAISSy group
•BEST Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining Gmbh
•Intercultural Mediation and Policy Support Unit
•BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH
•Programma integra società cooperativa sociale
•Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie
•Lisbon Municipal Police of the Municipality of Lisbon

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

In the increasingly multicultural European societies, understanding and trust between people of different origin is a major need. As part of the EU integration policy, intercultural mediators have been trained and employed throughout Europe in order to help remove linguistic and cultural barriers in the social, educational and health sector. The benefits from intercultural mediation for immigrants have been widely recognized by all stakeholders. However, no clear picture exists so far on the experience accumulated in Europe in this field, nor is intercultural mediation treated as a distinct profession. This leads often to poor service quality and inefficient use of resources. The project TIME – Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe is an Erasmus+ strategic partnership for innovation and the exchange of good practices in VET.

Training providers, regional authorities, social services, healthcare institutions, and NGOs working with immigrants will have access to modular training programs for intercultural mediators that meet European standards. Local and regional needs for mediation can thus be met in a tailor-made and reliable way, empowering both professionals and immigrants.
Intercultural mediators in all partnership countries will profit from the free training material available at the project website and from the efforts made to promote the professionalization of their occupation. Researchers and policy makers will profit from the presentation of good practices at European level and the holistic approach to intercultural mediation adopted by TIME.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

01-09-2014 – 31-08-2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

253,802 €

Site

 www.mediation-time.eu/

  

ΕΡΓΟ

ÉPOQUE

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής ΣΘΕΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Erasmus +

ΑΞΟΝΑΣ

 Cooperation for innovation and the exchange of good practices / Strategic Partnerships for Higher Education

ΕΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

•University of Ioannina (Coordinator)
•Helsingin Yliopisto
•Hellenic Open University / DAISSy group
•Universita degli studi di Napoli Federico II
•BEST Institut fur Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining Gmbh
•Projects in Motion Limited

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

The European Commission stresses the importance for the sustainable use of Natural Resources. The EU is working to mobilise public opinion, decision-makers and market operators and to set minimum energy efficiency standards and rules on labelling for products, services and infrastructure.

The project ÉPOQUE promotes a smart specialisation of prospective teachers, scientists and engineers through an environmental portfolio which can be fully integrated to the university syllabuses. It creates a new generation of green professionals in the context of higher education modernization agenda connected to SMEs and enterprises (including schools). Moreover, the direct involvement of schools during the project validation can act as a catalyst towards the sensitisation of the teachers for sustainable use of natural resources, with a concrete focus on energy, while it promotes the prompt awareness of young pupils on energy issues.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

01-09-2014 – 31-08-2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

199,169 €

Site

 http://www.epoque-project.eu   eLearning Platform http://www.epoque-platform.eu

   

ΕΡΓΟ

Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ 

Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης- Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις, διάθεση λογισμικού

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και της ιλύος των Κέντρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση της πληροφορικής.
      Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργίας ενός λογισμικού, που θα δώσει τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής της επαναχρησιμοποίησης των ΕΥΑΑ και της ιλύος στη γεωργία.
     Το λογισμικό αυτό βασικά θα χρησιμοποιηθεί    στην άρδευση των καλλιεργειών και στη βελτίωση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων με την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των υγρών και βιοστερεών αποβλήτων.
      Δεδομένου του γεγονότος, ότι τόσο τα ΕΥΑΑ όσο και κυρίως η ιλύς είναι φορείς θρεπτικών στοιχείων απαραιτήτων για την ανάπτυξη των φυτών, το λογισμικό αυτό αναμένεται να συμβάλει στην   συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη μείωση   των εισροών ανόργανων λιπασμάτων και από τον εξορθολογισμό της παραγωγής των ενεργοβόρων λιπασμάτων, στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των αγόνων εδαφών και στην προστασία του περιβάλλοντος από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη είσοδο διαφόρων οργανικών και ανόργανων εισροών στο έδαφος.
       Ο τελικός στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των παραγομένων ετησίως εκατομμυρίων κυβικών ΕΥΑΑ, τα οποία σήμερα διοχετεύονται στα επιφανειακά νερά (λίμνες, θάλασσες) και μοιραίως προκαλούν ευτροφισμό των νερών.
      Περαιτέρω, η συμβολή του λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική στην ελεγχόμενη αξιοποίηση της ιλύος και στην αποδοτική εκμετάλλευση των περιεχομένων σε αυτή, θρεπτικών στοιχείων και κυρίως της οργανικής ουσίας, η οποία είναι τόσο αναγκαία για τα μεσογειακά και ελληνικά εδάφη.
     Το λογισμικό θα προβλέπει τη ρύπανση του εδάφους με βαρέα μέταλλα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασία του πριν η ρύπανση λάβει μεγάλες διαστάσεις και καταστεί ενδεχομένως δυσεπίλυτη
     Σε τελευταία ανάλυση, το προτεινόμενο έργο αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών των 380 Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της χώρας, τα οποία σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένει σύντομα τη λύση του. Το λογισμικό θα είναι σε 2 γλώσσες ελληνικά-αγγλικά και θα διατίθεται σε διάφορες Χώρες για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του οποίου ο Ε.Υ. είναι διευθυντής σπουδών και αναμένεται να συμβάλλει:
α. στην προώθηση ενός λογισμικού απόλυτα απαραίτητου ιδιαίτερα για Χώρες όπως Μεσογειακές, Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής
β. στην αναβάθμιση του εποπτικού υλικού της ΔΙΑ για τους φοιτητές μας με την δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού.

Επιδιωκόμενη διεθνοποίηση με την έκδοση του λογισμικού στην Αγγλική.
Αναβάθμιση του εποπτικού υλικού των φοιτητών και της παρεχόμενης εκπαιδευσής τους στην ΔΙΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/1/2015-31/12/2016

Site

 

ΕΡΓΟ

Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ 

 Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης- Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις, διάθεση λογισμικού

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και της ιλύος των  Κέντρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση της πληροφορικής.
      Βασικός στόχος  του έργου  είναι η δημιουργίας ενός λογισμικού, που θα δώσει τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής  της επαναχρησιμοποίησης των  ΕΥΑΑ και της ιλύος στη γεωργία.
     Το λογισμικό αυτό βασικά θα χρησιμοποιηθεί    στην άρδευση των καλλιεργειών και στη βελτίωση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων  με την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των υγρών και  βιοστερεών αποβλήτων.
      Δεδομένου του γεγονότος, ότι τόσο τα ΕΥΑΑ  όσο και κυρίως  η ιλύς είναι φορείς  θρεπτικών στοιχείων απαραιτήτων για την ανάπτυξη των  φυτών,  το λογισμικό αυτό αναμένεται να  συμβάλει στην   συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη  μείωση   των εισροών ανόργανων λιπασμάτων και  από τον εξορθολογισμό  της παραγωγής των ενεργοβόρων λιπασμάτων,  στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των  αγόνων εδαφών και στην προστασία του περιβάλλοντος από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη  είσοδο διαφόρων  οργανικών και ανόργανων  εισροών στο έδαφος.
       Ο τελικός στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των παραγομένων ετησίως εκατομμυρίων κυβικών ΕΥΑΑ, τα οποία σήμερα διοχετεύονται  στα επιφανειακά νερά  (λίμνες, θάλασσες) και μοιραίως προκαλούν ευτροφισμό των νερών.
      Περαιτέρω, η συμβολή του λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική στην ελεγχόμενη  αξιοποίηση της ιλύος και στην αποδοτική εκμετάλλευση των περιεχομένων σε αυτή, θρεπτικών στοιχείων και κυρίως της οργανικής ουσίας, η οποία είναι τόσο αναγκαία  για τα μεσογειακά και ελληνικά εδάφη.
     Το λογισμικό θα  προβλέπει τη ρύπανση του εδάφους με βαρέα μέταλλα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασία του πριν  η ρύπανση λάβει μεγάλες διαστάσεις και καταστεί ενδεχομένως δυσεπίλυτη
     Σε τελευταία ανάλυση, το  προτεινόμενο  έργο αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών των 380 Κέντρων Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΚΕΛ) της χώρας, τα οποία  σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό  περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένει σύντομα τη λύση του. Το λογισμικό θα είναι σε 2 γλώσσες ελληνικά-αγγλικά και θα διατίθεται σε διάφορες Χώρες για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του οποίου ο Ε.Υ. είναι διευθυντής σπουδών και αναμένεται να συμβάλλει:
α. στην προώθηση ενός λογισμικού απόλυτα απαραίτητου ιδιαίτερα για Χώρες όπως Μεσογειακές, Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής
β. στην αναβάθμιση του εποπτικού υλικού της ΔΙΑ για τους φοιτητές μας με την δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού.

Επιδιωκόμενη διεθνοποίηση με την έκδοση του λογισμικού στην Αγγλική.
Αναβάθμιση του εποπτικού υλικού των φοιτητών και της παρεχόμενης εκπαιδευσής τους στην ΔΙΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/1/2015-31/12/2016

Site

 
   

ΕΡΓΟ

Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ 

 Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης- Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις, διάθεση λογισμικού

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και της ιλύος των  Κέντρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση της πληροφορικής.
      Βασικός στόχος  του έργου  είναι η δημιουργίας ενός λογισμικού, που θα δώσει τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής  της επαναχρησιμοποίησης των  ΕΥΑΑ και της ιλύος στη γεωργία.
     Το λογισμικό αυτό βασικά θα χρησιμοποιηθεί    στην άρδευση των καλλιεργειών και στη βελτίωση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων  με την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των υγρών και  βιοστερεών αποβλήτων.
      Δεδομένου του γεγονότος, ότι τόσο τα ΕΥΑΑ  όσο και κυρίως  η ιλύς είναι φορείς  θρεπτικών στοιχείων απαραιτήτων για την ανάπτυξη των  φυτών,  το λογισμικό αυτό αναμένεται να  συμβάλει στην   συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη  μείωση   των εισροών ανόργανων λιπασμάτων και  από τον εξορθολογισμό  της παραγωγής των ενεργοβόρων λιπασμάτων,  στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των  αγόνων εδαφών και στην προστασία του περιβάλλοντος από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη  είσοδο διαφόρων  οργανικών και ανόργανων  εισροών στο έδαφος.
       Ο τελικός στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των παραγομένων ετησίως εκατομμυρίων κυβικών ΕΥΑΑ, τα οποία σήμερα διοχετεύονται  στα επιφανειακά νερά  (λίμνες, θάλασσες) και μοιραίως προκαλούν ευτροφισμό των νερών.
      Περαιτέρω, η συμβολή του λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική στην ελεγχόμενη  αξιοποίηση της ιλύος και στην αποδοτική εκμετάλλευση των περιεχομένων σε αυτή, θρεπτικών στοιχείων και κυρίως της οργανικής ουσίας, η οποία είναι τόσο αναγκαία  για τα μεσογειακά και ελληνικά εδάφη.
     Το λογισμικό θα  προβλέπει τη ρύπανση του εδάφους με βαρέα μέταλλα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασία του πριν  η ρύπανση λάβει μεγάλες διαστάσεις και καταστεί ενδεχομένως δυσεπίλυτη
     Σε τελευταία ανάλυση, το  προτεινόμενο  έργο αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών των 380 Κέντρων Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΚΕΛ) της χώρας, τα οποία  σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό  περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένει σύντομα τη λύση του. Το λογισμικό θα είναι σε 2 γλώσσες ελληνικά-αγγλικά και θα διατίθεται σε διάφορες Χώρες για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του οποίου ο Ε.Υ. είναι διευθυντής σπουδών και αναμένεται να συμβάλλει:
α. στην προώθηση ενός λογισμικού απόλυτα απαραίτητου ιδιαίτερα για Χώρες όπως Μεσογειακές, Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής
β. στην αναβάθμιση του εποπτικού υλικού της ΔΙΑ για τους φοιτητές μας με την δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού.

Επιδιωκόμενη διεθνοποίηση με την έκδοση του λογισμικού στην Αγγλική.
Αναβάθμιση του εποπτικού υλικού των φοιτητών και της παρεχόμενης εκπαιδευσής τους στην ΔΙΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/1/2015-31/12/2016

Site

 

ΕΡΓΟ

Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ 

 Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης- Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις, διάθεση λογισμικού

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και της ιλύος των  Κέντρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση της πληροφορικής.
      Βασικός στόχος  του έργου  είναι η δημιουργίας ενός λογισμικού, που θα δώσει τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής  της επαναχρησιμοποίησης των  ΕΥΑΑ και της ιλύος στη γεωργία.
     Το λογισμικό αυτό βασικά θα χρησιμοποιηθεί    στην άρδευση των καλλιεργειών και στη βελτίωση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων  με την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των υγρών και  βιοστερεών αποβλήτων.
      Δεδομένου του γεγονότος, ότι τόσο τα ΕΥΑΑ  όσο και κυρίως  η ιλύς είναι φορείς  θρεπτικών στοιχείων απαραιτήτων για την ανάπτυξη των  φυτών,  το λογισμικό αυτό αναμένεται να  συμβάλει στην   συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη  μείωση   των εισροών ανόργανων λιπασμάτων και  από τον εξορθολογισμό  της παραγωγής των ενεργοβόρων λιπασμάτων,  στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των  αγόνων εδαφών και στην προστασία του περιβάλλοντος από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη  είσοδο διαφόρων  οργανικών και ανόργανων  εισροών στο έδαφος.
       Ο τελικός στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των παραγομένων ετησίως εκατομμυρίων κυβικών ΕΥΑΑ, τα οποία σήμερα διοχετεύονται  στα επιφανειακά νερά  (λίμνες, θάλασσες) και μοιραίως προκαλούν ευτροφισμό των νερών.
      Περαιτέρω, η συμβολή του λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική στην ελεγχόμενη  αξιοποίηση της ιλύος και στην αποδοτική εκμετάλλευση των περιεχομένων σε αυτή, θρεπτικών στοιχείων και κυρίως της οργανικής ουσίας, η οποία είναι τόσο αναγκαία  για τα μεσογειακά και ελληνικά εδάφη.
     Το λογισμικό θα  προβλέπει τη ρύπανση του εδάφους με βαρέα μέταλλα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασία του πριν  η ρύπανση λάβει μεγάλες διαστάσεις και καταστεί ενδεχομένως δυσεπίλυτη
     Σε τελευταία ανάλυση, το  προτεινόμενο  έργο αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών των 380 Κέντρων Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΚΕΛ) της χώρας, τα οποία  σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό  περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένει σύντομα τη λύση του. Το λογισμικό θα είναι σε 2 γλώσσες ελληνικά-αγγλικά και θα διατίθεται σε διάφορες Χώρες για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του οποίου ο Ε.Υ. είναι διευθυντής σπουδών και αναμένεται να συμβάλλει:
α. στην προώθηση ενός λογισμικού απόλυτα απαραίτητου ιδιαίτερα για Χώρες όπως Μεσογειακές, Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής
β. στην αναβάθμιση του εποπτικού υλικού της ΔΙΑ για τους φοιτητές μας με την δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού.

Επιδιωκόμενη διεθνοποίηση με την έκδοση του λογισμικού στην Αγγλική.
Αναβάθμιση του εποπτικού υλικού των φοιτητών και της παρεχόμενης εκπαιδευσής τους στην ΔΙΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/1/2015-31/12/2016

Site

 
   

ΕΡΓΟ

Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ 

 Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης- Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις, διάθεση λογισμικού

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και της ιλύος των  Κέντρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση της πληροφορικής.
      Βασικός στόχος  του έργου  είναι η δημιουργίας ενός λογισμικού, που θα δώσει τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής  της επαναχρησιμοποίησης των  ΕΥΑΑ και της ιλύος στη γεωργία.
     Το λογισμικό αυτό βασικά θα χρησιμοποιηθεί    στην άρδευση των καλλιεργειών και στη βελτίωση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων  με την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των υγρών και  βιοστερεών αποβλήτων.
      Δεδομένου του γεγονότος, ότι τόσο τα ΕΥΑΑ  όσο και κυρίως  η ιλύς είναι φορείς  θρεπτικών στοιχείων απαραιτήτων για την ανάπτυξη των  φυτών,  το λογισμικό αυτό αναμένεται να  συμβάλει στην   συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη  μείωση   των εισροών ανόργανων λιπασμάτων και  από τον εξορθολογισμό  της παραγωγής των ενεργοβόρων λιπασμάτων,  στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των  αγόνων εδαφών και στην προστασία του περιβάλλοντος από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη  είσοδο διαφόρων  οργανικών και ανόργανων  εισροών στο έδαφος.
       Ο τελικός στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των παραγομένων ετησίως εκατομμυρίων κυβικών ΕΥΑΑ, τα οποία σήμερα διοχετεύονται  στα επιφανειακά νερά  (λίμνες, θάλασσες) και μοιραίως προκαλούν ευτροφισμό των νερών.
      Περαιτέρω, η συμβολή του λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική στην ελεγχόμενη  αξιοποίηση της ιλύος και στην αποδοτική εκμετάλλευση των περιεχομένων σε αυτή, θρεπτικών στοιχείων και κυρίως της οργανικής ουσίας, η οποία είναι τόσο αναγκαία  για τα μεσογειακά και ελληνικά εδάφη.
     Το λογισμικό θα  προβλέπει τη ρύπανση του εδάφους με βαρέα μέταλλα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασία του πριν  η ρύπανση λάβει μεγάλες διαστάσεις και καταστεί ενδεχομένως δυσεπίλυτη
     Σε τελευταία ανάλυση, το  προτεινόμενο  έργο αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών των 380 Κέντρων Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΚΕΛ) της χώρας, τα οποία  σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό  περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένει σύντομα τη λύση του. Το λογισμικό θα είναι σε 2 γλώσσες ελληνικά-αγγλικά και θα διατίθεται σε διάφορες Χώρες για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του οποίου ο Ε.Υ. είναι διευθυντής σπουδών και αναμένεται να συμβάλλει:
α. στην προώθηση ενός λογισμικού απόλυτα απαραίτητου ιδιαίτερα για Χώρες όπως Μεσογειακές, Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής
β. στην αναβάθμιση του εποπτικού υλικού της ΔΙΑ για τους φοιτητές μας με την δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού.

Επιδιωκόμενη διεθνοποίηση με την έκδοση του λογισμικού στην Αγγλική.
Αναβάθμιση του εποπτικού υλικού των φοιτητών και της παρεχόμενης εκπαιδευσής τους στην ΔΙΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/1/2015-31/12/2016

Site

 

ΕΡΓΟ

Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ 

 Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης- Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις, διάθεση λογισμικού

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και της ιλύος των  Κέντρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση της πληροφορικής.
      Βασικός στόχος  του έργου  είναι η δημιουργίας ενός λογισμικού, που θα δώσει τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής  της επαναχρησιμοποίησης των  ΕΥΑΑ και της ιλύος στη γεωργία.
     Το λογισμικό αυτό βασικά θα χρησιμοποιηθεί    στην άρδευση των καλλιεργειών και στη βελτίωση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων  με την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των υγρών και  βιοστερεών αποβλήτων.
      Δεδομένου του γεγονότος, ότι τόσο τα ΕΥΑΑ  όσο και κυρίως  η ιλύς είναι φορείς  θρεπτικών στοιχείων απαραιτήτων για την ανάπτυξη των  φυτών,  το λογισμικό αυτό αναμένεται να  συμβάλει στην   συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη  μείωση   των εισροών ανόργανων λιπασμάτων και  από τον εξορθολογισμό  της παραγωγής των ενεργοβόρων λιπασμάτων,  στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των  αγόνων εδαφών και στην προστασία του περιβάλλοντος από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη  είσοδο διαφόρων  οργανικών και ανόργανων  εισροών στο έδαφος.
       Ο τελικός στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των παραγομένων ετησίως εκατομμυρίων κυβικών ΕΥΑΑ, τα οποία σήμερα διοχετεύονται  στα επιφανειακά νερά  (λίμνες, θάλασσες) και μοιραίως προκαλούν ευτροφισμό των νερών.
      Περαιτέρω, η συμβολή του λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική στην ελεγχόμενη  αξιοποίηση της ιλύος και στην αποδοτική εκμετάλλευση των περιεχομένων σε αυτή, θρεπτικών στοιχείων και κυρίως της οργανικής ουσίας, η οποία είναι τόσο αναγκαία  για τα μεσογειακά και ελληνικά εδάφη.
     Το λογισμικό θα  προβλέπει τη ρύπανση του εδάφους με βαρέα μέταλλα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασία του πριν  η ρύπανση λάβει μεγάλες διαστάσεις και καταστεί ενδεχομένως δυσεπίλυτη
     Σε τελευταία ανάλυση, το  προτεινόμενο  έργο αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών των 380 Κέντρων Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΚΕΛ) της χώρας, τα οποία  σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό  περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένει σύντομα τη λύση του. Το λογισμικό θα είναι σε 2 γλώσσες ελληνικά-αγγλικά και θα διατίθεται σε διάφορες Χώρες για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του οποίου ο Ε.Υ. είναι διευθυντής σπουδών και αναμένεται να συμβάλλει:
α. στην προώθηση ενός λογισμικού απόλυτα απαραίτητου ιδιαίτερα για Χώρες όπως Μεσογειακές, Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής
β. στην αναβάθμιση του εποπτικού υλικού της ΔΙΑ για τους φοιτητές μας με την δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού.

Επιδιωκόμενη διεθνοποίηση με την έκδοση του λογισμικού στην Αγγλική.
Αναβάθμιση του εποπτικού υλικού των φοιτητών και της παρεχόμενης εκπαιδευσής τους στην ΔΙΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/1/2015-31/12/2016

Site

 
   

ΕΡΓΟ

Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ 

 Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης- Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις, διάθεση λογισμικού

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και της ιλύος των  Κέντρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση της πληροφορικής.
      Βασικός στόχος  του έργου  είναι η δημιουργίας ενός λογισμικού, που θα δώσει τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής  της επαναχρησιμοποίησης των  ΕΥΑΑ και της ιλύος στη γεωργία.
     Το λογισμικό αυτό βασικά θα χρησιμοποιηθεί    στην άρδευση των καλλιεργειών και στη βελτίωση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων  με την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των υγρών και  βιοστερεών αποβλήτων.
      Δεδομένου του γεγονότος, ότι τόσο τα ΕΥΑΑ  όσο και κυρίως  η ιλύς είναι φορείς  θρεπτικών στοιχείων απαραιτήτων για την ανάπτυξη των  φυτών,  το λογισμικό αυτό αναμένεται να  συμβάλει στην   συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη  μείωση   των εισροών ανόργανων λιπασμάτων και  από τον εξορθολογισμό  της παραγωγής των ενεργοβόρων λιπασμάτων,  στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των  αγόνων εδαφών και στην προστασία του περιβάλλοντος από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη  είσοδο διαφόρων  οργανικών και ανόργανων  εισροών στο έδαφος.
       Ο τελικός στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των παραγομένων ετησίως εκατομμυρίων κυβικών ΕΥΑΑ, τα οποία σήμερα διοχετεύονται  στα επιφανειακά νερά  (λίμνες, θάλασσες) και μοιραίως προκαλούν ευτροφισμό των νερών.
      Περαιτέρω, η συμβολή του λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική στην ελεγχόμενη  αξιοποίηση της ιλύος και στην αποδοτική εκμετάλλευση των περιεχομένων σε αυτή, θρεπτικών στοιχείων και κυρίως της οργανικής ουσίας, η οποία είναι τόσο αναγκαία  για τα μεσογειακά και ελληνικά εδάφη.
     Το λογισμικό θα  προβλέπει τη ρύπανση του εδάφους με βαρέα μέταλλα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασία του πριν  η ρύπανση λάβει μεγάλες διαστάσεις και καταστεί ενδεχομένως δυσεπίλυτη
     Σε τελευταία ανάλυση, το  προτεινόμενο  έργο αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών των 380 Κέντρων Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΚΕΛ) της χώρας, τα οποία  σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό  περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένει σύντομα τη λύση του. Το λογισμικό θα είναι σε 2 γλώσσες ελληνικά-αγγλικά και θα διατίθεται σε διάφορες Χώρες για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του οποίου ο Ε.Υ. είναι διευθυντής σπουδών και αναμένεται να συμβάλλει:
α. στην προώθηση ενός λογισμικού απόλυτα απαραίτητου ιδιαίτερα για Χώρες όπως Μεσογειακές, Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής
β. στην αναβάθμιση του εποπτικού υλικού της ΔΙΑ για τους φοιτητές μας με την δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού.

Επιδιωκόμενη διεθνοποίηση με την έκδοση του λογισμικού στην Αγγλική.
Αναβάθμιση του εποπτικού υλικού των φοιτητών και της παρεχόμενης εκπαιδευσής τους στην ΔΙΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/1/2015-31/12/2016

Site

 

ΕΡΓΟ

Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ 

 Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης- Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις, διάθεση λογισμικού

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και της ιλύος των  Κέντρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση της πληροφορικής.
      Βασικός στόχος  του έργου  είναι η δημιουργίας ενός λογισμικού, που θα δώσει τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής  της επαναχρησιμοποίησης των  ΕΥΑΑ και της ιλύος στη γεωργία.
     Το λογισμικό αυτό βασικά θα χρησιμοποιηθεί    στην άρδευση των καλλιεργειών και στη βελτίωση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων  με την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των υγρών και  βιοστερεών αποβλήτων.
      Δεδομένου του γεγονότος, ότι τόσο τα ΕΥΑΑ  όσο και κυρίως  η ιλύς είναι φορείς  θρεπτικών στοιχείων απαραιτήτων για την ανάπτυξη των  φυτών,  το λογισμικό αυτό αναμένεται να  συμβάλει στην   συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη  μείωση   των εισροών ανόργανων λιπασμάτων και  από τον εξορθολογισμό  της παραγωγής των ενεργοβόρων λιπασμάτων,  στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των  αγόνων εδαφών και στην προστασία του περιβάλλοντος από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη  είσοδο διαφόρων  οργανικών και ανόργανων  εισροών στο έδαφος.
       Ο τελικός στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των παραγομένων ετησίως εκατομμυρίων κυβικών ΕΥΑΑ, τα οποία σήμερα διοχετεύονται  στα επιφανειακά νερά  (λίμνες, θάλασσες) και μοιραίως προκαλούν ευτροφισμό των νερών.
      Περαιτέρω, η συμβολή του λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική στην ελεγχόμενη  αξιοποίηση της ιλύος και στην αποδοτική εκμετάλλευση των περιεχομένων σε αυτή, θρεπτικών στοιχείων και κυρίως της οργανικής ουσίας, η οποία είναι τόσο αναγκαία  για τα μεσογειακά και ελληνικά εδάφη.
     Το λογισμικό θα  προβλέπει τη ρύπανση του εδάφους με βαρέα μέταλλα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασία του πριν  η ρύπανση λάβει μεγάλες διαστάσεις και καταστεί ενδεχομένως δυσεπίλυτη
     Σε τελευταία ανάλυση, το  προτεινόμενο  έργο αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών των 380 Κέντρων Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΚΕΛ) της χώρας, τα οποία  σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό  περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένει σύντομα τη λύση του. Το λογισμικό θα είναι σε 2 γλώσσες ελληνικά-αγγλικά και θα διατίθεται σε διάφορες Χώρες για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του οποίου ο Ε.Υ. είναι διευθυντής σπουδών και αναμένεται να συμβάλλει:
α. στην προώθηση ενός λογισμικού απόλυτα απαραίτητου ιδιαίτερα για Χώρες όπως Μεσογειακές, Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής
β. στην αναβάθμιση του εποπτικού υλικού της ΔΙΑ για τους φοιτητές μας με την δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού.

Επιδιωκόμενη διεθνοποίηση με την έκδοση του λογισμικού στην Αγγλική.
Αναβάθμιση του εποπτικού υλικού των φοιτητών και της παρεχόμενης εκπαιδευσής τους στην ΔΙΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/1/2015-31/12/2016

Site

 
   

ΕΡΓΟ

Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ 

 Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης- Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις, διάθεση λογισμικού

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και της ιλύος των  Κέντρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση της πληροφορικής.
      Βασικός στόχος  του έργου  είναι η δημιουργίας ενός λογισμικού, που θα δώσει τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής  της επαναχρησιμοποίησης των  ΕΥΑΑ και της ιλύος στη γεωργία.
     Το λογισμικό αυτό βασικά θα χρησιμοποιηθεί    στην άρδευση των καλλιεργειών και στη βελτίωση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων  με την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των υγρών και  βιοστερεών αποβλήτων.
      Δεδομένου του γεγονότος, ότι τόσο τα ΕΥΑΑ  όσο και κυρίως  η ιλύς είναι φορείς  θρεπτικών στοιχείων απαραιτήτων για την ανάπτυξη των  φυτών,  το λογισμικό αυτό αναμένεται να  συμβάλει στην   συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη  μείωση   των εισροών ανόργανων λιπασμάτων και  από τον εξορθολογισμό  της παραγωγής των ενεργοβόρων λιπασμάτων,  στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των  αγόνων εδαφών και στην προστασία του περιβάλλοντος από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη  είσοδο διαφόρων  οργανικών και ανόργανων  εισροών στο έδαφος.
       Ο τελικός στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των παραγομένων ετησίως εκατομμυρίων κυβικών ΕΥΑΑ, τα οποία σήμερα διοχετεύονται  στα επιφανειακά νερά  (λίμνες, θάλασσες) και μοιραίως προκαλούν ευτροφισμό των νερών.
      Περαιτέρω, η συμβολή του λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική στην ελεγχόμενη  αξιοποίηση της ιλύος και στην αποδοτική εκμετάλλευση των περιεχομένων σε αυτή, θρεπτικών στοιχείων και κυρίως της οργανικής ουσίας, η οποία είναι τόσο αναγκαία  για τα μεσογειακά και ελληνικά εδάφη.
     Το λογισμικό θα  προβλέπει τη ρύπανση του εδάφους με βαρέα μέταλλα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασία του πριν  η ρύπανση λάβει μεγάλες διαστάσεις και καταστεί ενδεχομένως δυσεπίλυτη
     Σε τελευταία ανάλυση, το  προτεινόμενο  έργο αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών των 380 Κέντρων Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΚΕΛ) της χώρας, τα οποία  σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό  περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένει σύντομα τη λύση του. Το λογισμικό θα είναι σε 2 γλώσσες ελληνικά-αγγλικά και θα διατίθεται σε διάφορες Χώρες για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του οποίου ο Ε.Υ. είναι διευθυντής σπουδών και αναμένεται να συμβάλλει:
α. στην προώθηση ενός λογισμικού απόλυτα απαραίτητου ιδιαίτερα για Χώρες όπως Μεσογειακές, Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής
β. στην αναβάθμιση του εποπτικού υλικού της ΔΙΑ για τους φοιτητές μας με την δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού.

Επιδιωκόμενη διεθνοποίηση με την έκδοση του λογισμικού στην Αγγλική.
Αναβάθμιση του εποπτικού υλικού των φοιτητών και της παρεχόμενης εκπαιδευσής τους στην ΔΙΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/1/2015-31/12/2016

Site

 

ΕΡΓΟ

Λογισμικό για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία./Software for the Safe Reuse of Treated Municipal Wastewater and Sludge in the Agriculture.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ 

 Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης- Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις, διάθεση λογισμικού

ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΑΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων (ΕΥΑΑ) και της ιλύος των  Κέντρων επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση της πληροφορικής.
      Βασικός στόχος  του έργου  είναι η δημιουργίας ενός λογισμικού, που θα δώσει τη δυνατότητα της ελεγχόμενης εφαρμογής  της επαναχρησιμοποίησης των  ΕΥΑΑ και της ιλύος στη γεωργία.
     Το λογισμικό αυτό βασικά θα χρησιμοποιηθεί    στην άρδευση των καλλιεργειών και στη βελτίωση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων  με την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των υγρών και  βιοστερεών αποβλήτων.
      Δεδομένου του γεγονότος, ότι τόσο τα ΕΥΑΑ  όσο και κυρίως  η ιλύς είναι φορείς  θρεπτικών στοιχείων απαραιτήτων για την ανάπτυξη των  φυτών,  το λογισμικό αυτό αναμένεται να  συμβάλει στην   συμβουλευτική λίπανση των καλλιεργειών, στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη  μείωση   των εισροών ανόργανων λιπασμάτων και  από τον εξορθολογισμό  της παραγωγής των ενεργοβόρων λιπασμάτων,  στη βελτίωση της γονιμότητας και παραγωγικότητας των  αγόνων εδαφών και στην προστασία του περιβάλλοντος από την μη ελεγχόμενη και ανεξέλεγκτη  είσοδο διαφόρων  οργανικών και ανόργανων  εισροών στο έδαφος.
       Ο τελικός στόχος του έργου είναι η ορθολογική αξιοποίηση των παραγομένων ετησίως εκατομμυρίων κυβικών ΕΥΑΑ, τα οποία σήμερα διοχετεύονται  στα επιφανειακά νερά  (λίμνες, θάλασσες) και μοιραίως προκαλούν ευτροφισμό των νερών.
      Περαιτέρω, η συμβολή του λογισμικού αναμένεται να είναι σημαντική στην ελεγχόμενη  αξιοποίηση της ιλύος και στην αποδοτική εκμετάλλευση των περιεχομένων σε αυτή, θρεπτικών στοιχείων και κυρίως της οργανικής ουσίας, η οποία είναι τόσο αναγκαία  για τα μεσογειακά και ελληνικά εδάφη.
     Το λογισμικό θα  προβλέπει τη ρύπανση του εδάφους με βαρέα μέταλλα, σε τρόπο ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασία του πριν  η ρύπανση λάβει μεγάλες διαστάσεις και καταστεί ενδεχομένως δυσεπίλυτη
     Σε τελευταία ανάλυση, το  προτεινόμενο  έργο αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη αξιοποίηση των ΕΥΑΑ και των βιοστερεών των 380 Κέντρων Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΚΕΛ) της χώρας, τα οποία  σήμερα αποτελούν ένα σοβαρό  περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναμένει σύντομα τη λύση του. Το λογισμικό θα είναι σε 2 γλώσσες ελληνικά-αγγλικά και θα διατίθεται σε διάφορες Χώρες για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στις Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. ‘Διαχείριση αποβλήτων’ του οποίου ο Ε.Υ. είναι διευθυντής σπουδών και αναμένεται να συμβάλλει:
α. στην προώθηση ενός λογισμικού απόλυτα απαραίτητου ιδιαίτερα για Χώρες όπως Μεσογειακές, Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής
β. στην αναβάθμιση του εποπτικού υλικού της ΔΙΑ για τους φοιτητές μας με την δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτότυπου λογισμικού.

Επιδιωκόμενη διεθνοποίηση με την έκδοση του λογισμικού στην Αγγλική.
Αναβάθμιση του εποπτικού υλικού των φοιτητών και της παρεχόμενης εκπαιδευσής τους στην ΔΙΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1/1/2015-31/12/2016

Site

 

Main Menu