ΕΠΟ33: Εξέλιξη και Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ33

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.:
Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΣΣΑΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Έχετε επιλέξει να σπουδάσετε μια από τις λίγες ΘΕ του ΕΠΟ που αφορούν το Β? ήμισυ του 20ου αιώνα και τον 21ο και αναλύουν σύγχρονα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγκαστικά, εδώ  συμπτύσσονται τα πλέον θεμελιώδη θέματα του σύγχρονου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού σε 3 βιβλία. Η μελέτη τους σκοπεύει: Α) Να σας εισαγάγει στις βασικές συνιστώσες της δημιουργίας και της εξέλιξης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ., Ε.Ε.) και στις ιστορικές συνθήκες οι οποίες επηρέασαν την πορεία της ενοποίησης κατά το Β? μισό του περασμένου αιώνα. Β) Να σας παρουσιάσει, ιδιαίτερα συνοπτικά, τη δομή και θεσμική συγκρότηση της σύγχρονης Ευρώπης των 25 κρατών-μελών.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΠΟ33 αναμένεται ότι οι φοιτητές θα μπορούν να γνωρίζουν και να αναλύουν με προσέγγιση διεπιστημονική και κριτική,
1)  Τη μεταβαλλόμενη έννοια της «Ευρώπης» και τις βασικές συνιστώσες της δημιουργίας και της εξέλιξης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ., Ε.Ε.), των 27 και σύντομα των 28, της συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), της πολιτικής Ευρωπαϊκής γειτονίας μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ), της αλλαγής και ιεράρχησης των συνόρων, των διακρίσεων μεταξύ ΕΕ και Ευρωζώνης σε αντιδιαστολή με την «λοιπή» Ευρώπη σε διάφορες χρονικές περιόδους, καθώς και τις πολιτιστικές συνέπειες αυτών στις έννοιες του έθνους κράτους, ιδιότητας του πολίτη, πολιτιστικής ταυτότητας και κοσμοπολιτισμού κατά την πορεία της ενοποίησης από τον περασμένο αιώνα.
2) Τις συνιστώσες και τις επιπτώσεις των διαδοχικών διευρύνσεων και τις ανακατατάξεις, μεταβάσεις και μεταμορφώσεις του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, που αυτές δημιούργησαν και δημιουργούν, καθώς και τη μοναδικότητα του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που συνιστά μια ιδιότυπη μορφή συνεργασίας μεταξύ εθνών κρατών, κοινής οργάνωσης θεσμικών πλαισίων και ανάπτυξης πολιτικών που αποτελεί ιδιαιτερότητα της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.
3) Τη σημερινή δυναμική του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου και τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού ως αμφιλεγόμενου πολιτισμικού προτάγματος, σε αντιδιαστολή με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους-μέλους στο πλαίσιο των γενικότερων τάσεων που διαμορφώνονται στην πορεία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η ΕΕ εμπεριέχει διαφορετικά, ενίοτε και αντιφατικά, πολιτισμικά συλλογικά αξιακά διακυβεύματα, τα οποία αποτυπώνονται σε θεσμική οργάνωση αφενός και διαφορετικότητα κοινωνιών πολιτών αφετέρου, και η ΕΠΟ33 οδηγεί τους φοιτητές στην κατανόησή τους.
4)  Την πολιτική και θεσμική διάσταση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με το φαινόμενο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που μετασχημάτισε την πολιτική και την διπλωματία όπως και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή στην Ευρώπη: τη δομή, τη θεσμική συγκρότηση και τις πολιτικές της σύγχρονης Ευρώπης των 27 κρατών-μελών, με κατεύθυνση προς το νεωτερικό πολιτισμό ως σύστημα θεσμών και πρακτικών, που αναπτύσσονται από κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, καθώς και την εδραίωση ενός ιδιότυπου διευθυντηρίου εντός της ΕΕ υπό την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού, που με τις αποφάσεις του συντελεί αλλά και ταυτόχρονα αδυνατεί να διαχειριστεί την κρίση κατά τον 21ο αιώνα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:
α) Η μεταπολεμική διαδικασία δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων & η παρακολούθηση της εξέλιξής της 
β) Η δημιουργία θεσμικών οργάνων, πολιτικών & διαδοχικών διευρύνσεων μέχρι σήμερα

Διδακτικό Υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu