ΙΣΠ11: Εκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας: Επίπεδο ΙΙ

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ11

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: 
Yποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η εμπέδωση των γραμματικών γνώσεων αποκτηθέντων στην πρώτη ενότητα και απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στον εμπλουτιςμό του λεξιλογίου.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο φοιτητής-τρια αναμένεται να χειρίζεται με σχετική άνεση την Ισπανική  δεδομένου ότι,
-  Έχει ολοκληρωμένη γνώση των μορφοσυντακτικών κανόνων της
-  Μπορεί να χρησιμοποιεί πλούσιο λεξιλόγιο και να κατανοεί τους ιδιωματισμούς της
-  Είναι σε θέση να αναπτύξει με επάρκεια και συνοχή σε γραπτό ή προφορικό λόγο ένα θέμα  για  την επικαιρότητα και την κοινωνική  ζωή των Ισπανόφωνων χωρών, όπως και, γενικότερα, να διατυπώνει με σαφήνεια τις απόψεις του.

Αυτή η ΘΕ εξετάζει και εμπεδώνει τις γνώσεις του φοιτητή σχετικά με τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της ισπανικής γλώσσας  και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του λεξιλογίου.

Βασικοί στόχοι της ΘΕ είναι,
- να προσφέρει στο φοιτητή ολοκληρωμένη γνώση των κανόνων που διέπουν τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της ισπανικής γλώσσας,
- να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του φοιτητή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιωματικές εκφράσεις της ισπανικής γλώσσας,
- να εξοικειώσει τον φοιτητή με την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων της ισπανικής και ισπανοαμερικάνικης λογοτεχνίας,
- να ασκηθεί ο φοιτητής στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.

Στις τέσσερις προγραμματισμένες εργασίες και κυρίως με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής πρέπει:
- να έχει αποκτήσει πολύ καλή γνώση των μορφοσυντακτικών φαινομένων της ισπανικής,
- να μπορεί να κατανοήσει την κεντρική ιδέα και τα επιμέρους σημεία γραπτού κειμένου σχετικού με διάφορα θέματα,
- να να είναι σε θέση να διατυπώσει συνεχή και συνεκτικό γραπτό λόγο πάνω σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις απόψεις του γι’ αυτά ή γύρω από προσωπικά θέματα (ο ίδιος ή στη θέση τρίτου), αναφερόμενος σε εμπειρίες, σχέδια, προθέσεις κτλ. με τρόπο που να εξυπηρετεί συγκεκριμένο είδος κειμένου και τις προσδιορισμένες από τις οδηγίες συνθήκες επικοινωνίας,
- να  είναι σε θέση να εκφέρει με ευχέρεια προφορικό λόγο σχετικό με θέματα που αφορούν  την κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Συνέχιση της συνδυαστικής εκμάθησης ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακοής με χρήση αυθεντικών κειμένων σε επίπεδο προχωρημένο με εμπλουτισμένο λεξιλόγιο
β) Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και προφοράς με πρακτική εξάσκηση και με χρήση ακουστικών μέσων
γ) Σταδιακά μειωμένη χρήση των Ελληνικών Οδηγιών και ευρύτερη χρήση της Ισπανικής Γλώσσας στη μελέτη και στις ασκήσεις.

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu